Поточний номер

Том 5 № 15 (2015): Вісник ХДУ Серія Економічні науки

ВИПУСК - 15 / 2015 (ч. 5)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ПАТЕНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ІНОЗЕМНИМИ ЗАЯВНИКАМИ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ
Пермінова С.О., Бойко О.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ГРЕЦІЇ В УМОВАХ БОРГОВОЇ КРИЗИ
Вінська О.Й., Ярков О.В.

INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS: FACTORS OF SUCCESS
Shuba M.V., Aslanova D.D.

 

СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ
Ащаулов В.В.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Бігуненко О.Г.

ОЦІНКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Варламова І.С.

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Васюник Т.І.

АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У МЕТАЛУРГІЙНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ
Щекович О.С.

 

СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ: СИСТЕМАТИКА СКЛАДОВИХ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ (ВИДІВ) ВПРОВАДЖЕННЯ
Андрєєва Н.М., Зіньковська Д.В.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Антонова О.В.

КОРПОРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТОРСКОГО СПОСОБА КОРПОРАТИВНОГО ЗАХВАТА
Астапова Г.В., Омельяненко С.Л., Абазина О.А.

ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЗАСІБ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Берегова Т.А.

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Бєляєва Н.С.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Батракова Т.І., Бондар В.В.

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Виноградова О.В., Кондрашов О.А.

ВИРОБНИЧА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПОСЛУГА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
Вислободська Г.П.

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ
Воробйова Л.Д., Квятковська Л.А.

ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Гнип Н.О., Юхно Н.В.

РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ У ФОРМУВАННІ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Чопко Н.С., Зозуля І.І., Сверчкова О.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ
Шапуров О.О., Король С.А.

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ОЦІНКА
Шапурова О.О.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ ПРОВІДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УПРАВЛІННІ ПРОДАЖЕМ ТОВАРІВ
Швестко В.О.

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Щербата Т.С.

 

СЕКЦІЯ 4 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОГРЕСИВНИМ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Афанасьєв Є.В., Куліш О.А.

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Венгерська Н.С.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Гакова М.В.

 

СЕКЦІЯ 5 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН
Штогрин Г.С.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: ДИСКУРС ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ І СУПЕРЕЧНОСТІ
Яциковський Б.І., Голубка С.М.

 

СЕКЦІЯ 6 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Атаманюк Е.А.

ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ
Богуш Л.Г.

ДИСКУРС НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ РИНКІВ ПРАЦІ
Василенко В.М., Дружиніна В.В.

 

СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Бадида М.П., Зеленський А.В.

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Балацький Є.О., Кузьменко О.Г.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Береславська О.І., Підсосонна Я.Г.

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Борисенко Д.С., Кушнір С.О.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Боронос В.Г.

ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Васюк М.В.

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ
Говорушко Т.А., Ситник І.П., Ляховецька В.М.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ
Голинський Ю.О., Луців Л.М.

РИЗИКИ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ З ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ
Шмуратко Я.А.

ПРІОРИТЕТНІ ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Щеглюк М.С., Довгань Є.І.

 

СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ФОРЕНЗІК ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ФАКТОРИНГОВИМИ РИЗИКАМИ
Вигівська І.М., Макарович В.К.

ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ В ПРОЦЕСІ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 
Герасимович А.М.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
Головко О.П.

Опубліковано: 2019-10-08
Переглянути всі випуски

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2013 р.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23953-13793ПР від 26 квітня 2019 р.

Centre International de l'ISSN: 2307-8030 (Print)

Centre International de l'ISSN: 2664-3545 (Online)

Періодичність:  4 рази на рік.

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Google Академія: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». На підставі Наказу МОН України від 14 лютого 2014 року № 153 (Додаток № 7).

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції до удосконалення економіки країни.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 

З повагою,
Головний редактор,
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри менеджменту і адміністрування ХДУ

Н.І. Шашкова