Приклад оформлення статті

УДК 657.1:075.8

Туковський І.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Херсонського державного університету
ORCID:
Е-mail:
Жерновська І.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри менеджменту
Херсонського державного університету
ORCID:
Е-mail:

 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена дослідженню категоріального апарату в галузі забезпечення якості навчання і розвитку персоналу підприємства. Досліджено термінологію, яка використовується для позначення розвитку людських ресурсів на підприємстві – професійне навчання, професійний розвиток, підвищення кваліфікації тощо. Виявлено, що категоріальний апарат в українських наукових дослідженнях та офіційних документах відрізняється від того, який прийнято використовувати на міжнародному рівні.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, винагорода за працю, плата, правове регулювання оплати праці, працівник, роботодавець.

Tukovskyi Ivan, Zhernovska Iryna. CONCEPTUAL BASES FOR PROVIDING THE QUALITY OF TRAINING AND DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE’S PERSONNEL 
The article is devoted to the study of the categorical apparatus in the field of providing the quality of training and development of the enterprise’s personnel. The terminology used to denote the development of human resources in the enterprise is researched – vocational training, professional development, increasing of qualification, etc. It is revealed that the categorical apparatus in Ukrainian scientific research and official documents differs from that which is commonly used at the international level. The expediency of using the concept of “learning and development” to denote the qualitative transformation of the human resources of an enterprise has been substantiated. The correlation and special features of the concepts “personnel training” and “personnel development” are investigated. The advantages and risks of investing in the training and development of the company's personnel for all stakeholders: employees of the enterprise, owners of the enterprise, region, country and the world economy as a whole are revealed. Identified specific trends in the financing of training and development programs these trends reveal the dependence of the training budget on the size of the enterprise. The notion of the quality of training and development of the enterprise’s personnel is defined. The process of providing the quality of training and development of the enterprise’s personnel is reviewed from the point of view of basic quality management postulates. Focusing on the characteristics of the quality of services, the main parameters of the quality of training and development of enterprise’s personnel are defined. The principles of quality management in the field of training and development are researched.
Keywords: labor payment, wages, remuneration for work, legal regulation of labor payment, employee, employer.

Постановка проблеми. Здійснення швидкої та ефективної трансформації соціально-економічних процесів в Україні згідно принципів сталого розвитку на тлі підсилення ролі регіонів є вкрай важливою проблемою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поряд з прізвищами учених слід вказувати предмет їх досліджень (до 1 речення). Наприклад, науковою школою таких вчених, як В.П. Кухар, Б.В. Буркинський, М.А. Голубець, Б.М. Данилишин, Л.Г. Руденко, А.Г. Шапар [3] розроблено фундаментальні, теоретико-методологічні засади переходу України до сталого розвитку, який вбачається у збалансованості гуманістичного, соціального, економічного та екологічного розвитку. Концепції, запропоновані О.О. Векличем [9], Ю.І. Самойленком, С.І. Курикіним [5], В.І. Ландиком [2], адаптовані під вертикально-горизонтальну систему державного управління і являють собою деталізований план дій для нижчих щаблів влади з визначеними механізмами та поставленими у кількісному вимірі цілями. Сталий розвиток у регіональному аспекті доліджують представники Львівської школи регіоналістики: М.І. Долішній, С.М. Злупко, П.Ю. Бєлєнький, М.А. Козоріз, В.С. Кравців, Л.Т. Шевчук, Я.О. Побурко [10].
Мета статті.
Виклад матеріалу дослідження та його основні результати.
Висновки.


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

1. Шевченко Н.Г., Лупан І.В. Моделювання із використанням панельних даних. Наукові записки. Серія «Математичні науки». 2016. Вип. 73. С. 66–79.

REFERENCES:
1. Shevchenko N.H., Lupan I.V. (2016). Modeliuvannia iz vykorystanniam panelnykh danykh [Modeling using panel data]. Naukovi zapysky. Seriia «Matematychni nauky», 73, 66–79. [in Ukrainian]