Політика етики

1. Публікації та авторство:
1.1. Статті повинні відповідати вимогам наукового вісника;
1.2. Усі статті рецензуються незалежно та таємно: рецензенти отримують зашифровані статті, а авторам не відкривається особа рецензента;
1.3. Прояви плагіату та шахрайства в статтях не допускаються;
1.4. Поданні до розгляду статті не повинні бути опубліковані в інших виданнях.

2. Обов’язки автора:
2.1. До публікації в науковому віснику автори мають подавати матеріали, оформлені відповідно до вимог, що висуваються Редакцією видання;
2.2. Автори несуть відповідальність за погляди, думки, результати і висновки, викладені в статтях;
2.3. Автори відповідальні за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат;
2.4. До розгляду не приймаються матеріали авторів, що містять образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації та можуть призвести до міжнаціональної та расової ворожнечі, порушують міжнародні правові норми і законодавство;
2.5. Автори для публікації в науковому віснику мають подавати матеріали, що висвітлюють оригінальні результати досліджень.
2.6. Автори несуть відповідальність за виявлення плагіату у наданих матеріалах; плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінку і є неприйнятним;
2.7. Подання статей авторами означає автоматичне погодження з проходженням процедури подвійного таємного рецензування;
2.8. Автори для публікації в науковому віснику повинні подавати статті, неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання. У разі використання в статті вже опублікованих або поданих до друку в інших виданнях матеріалів автори мають давати на них посилання. Також автори повинні повідомляти редакційну колегію про власні вже опубліковані в інших журналах статті, що є за тематикою близькими до поданих до розгляду матеріалів;
2.9. Автори зобов’язані внести правки до статті відповідно до зауважень рецензента.

3. Обов’язки рецензентів:
3.1. Рецензенти повинні оцінювати всі подані до розгляду матеріали відповідно до визначених критеріїв. Статті мають бути розглянуті в термін не більше, ніж 2 тижні. В іншому випадку рецензенти повинні повідомити редакцію вісника про неможливість здійснення рецензування;
3.2. Рецензенти повинні здійснювати конструктивне, комплексне, ґрунтовне рецензування всіх матеріалів, незважаючи на расову, релігійну, національну, статеву чи інституційну приналежність автора(-ів);
3.3. Рецензенти мають здійснювати рецензування поданих матеріалів незалежно, об’єктивно та таємно; особиста критика автора (-ів) неприпустима;
3.4. Рецензенти повинні мати відповідну кваліфікацію для рецензування статей;
3.5. Рецензенти зобов’язані негайно інформувати редактора про статті, що містять плагіат або хибні дані;
3.6. Рецензентам заборонено використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину матеріалів, що знаходяться на рецензії та є неопублікованими. Це є прийнятним лише з дозволу автора (-ів);
3.7. Рецензенти не повинні мати конфлікту інтересів з автором (-ами) та/або редактором (-ами).

4. Обов’язки редакційної колегії:
4.1. Редактори повинні надіслати результатами рецензування, зауваження і рекомендації автору (-ам) електронною поштою у термін не більше, ніж 2 місяці; у редакції вісника має зберігатися документація, що містить результати рецензування поданих до розгляду матеріалів;
4.2. Редакторам заборонено використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину поданих до розгляду матеріалів. Це є прийнятним лише з дозволу автора (-ів).
4.3. Редактори повинні гарантувати конфіденційність процедури рецензування; редактори не повинні розголошувати прізвища та інші дані авторів та/або рецензентів без їх дозволу;
4.4. Редактори зобов’язані розглядати будь-які скарги, питання чи пропозиції авторів та/або рецензентів;
4.5. Редактори мають право відхилити надіслані статті, якщо вони не відповідають тематиці вісника;
4.6. Редактори мають право приймати остаточне рішення щодо публікації статті в науковому віснику, зважаючи на її оригінальність, новизну та відповідність вимогам видання;
4.7. Редакторам заборонено зобов’язувати авторів робити посилання на вже опубліковані в науковому віснику матеріали.

5. Публікаційні питання етики:
5.1. Політика етики вісника спрямована боротьбу з плагіатом, неетичними експериментами, фальсифікацією даних та конфліктом інтересів;
5.2. Редакційна колегія зобов’язується публікувати виправлення, уточнення, відгуки і вибачення, коли це необхідно;
5.3. Всі статті оцінюються за такими критеріями, як оригінальність, актуальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, грамотність, точність, значимість, читабельність і стиль написання;
5.4. За результатами рецензування може бути прийняте одне з рішень: опублікувати як є; опублікувати з незначними змінами; відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни); відмовити (якщо потрібна значна переробка, але автор може подати доопрацьований матеріал повторно); відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці видання);
5.5. Редакційна колегія бере на себе відповідальність вирішувати питання, пов’язані з порушенням принципів етики будь-яким учасником видавничого процесу.

6. Зміни та доповнення редакційної політики:
6.1. Редакція може вносити зміни та доповнення до Редакційної політики для удосконалення та покращення процесу публікації та видання матеріалів.

ПОЛІТИКА РЕТРАКЦІЇ

Політика ретракції (retraction – вилучення, відкликання опублікованої статті) реалізується Редакцією для попередження читачів про випадки самоплагіату (коли автори подають одні й ті самі дані в кількох публікаціях), академічного плагіату, фабрикацій та фальсифікацій, приховування конфліктів інтересів, які могли вплинути на інтерпретацію даних або рекомендації щодо їх використання. Відкликання тексту наукової статті є механізмом виправлення опублікованої інформації та сповіщення читачів про публікації, що містять серйозні недогляди або помилкові дані, у т.ч. такі, яким не можна довіряти. Публікація автором подібних даних може бути результатом випадковості чи свідомих порушень.

Метою ретракції є інформування читачів про публікацію, що містить недостовірні дані.

Ґрунтуючись на рекомендаціях Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE), Редакція журналу керується наведеною нижче політикою відкликання (ретракції) вже опублікованих статей.

Підставами для відкликання статті є:
- дублювання статті в кількох виданнях;
- виявлення в роботі фабрикації або фальсифікацій;
- виявлення в роботі серйозних помилок (наприклад, неправильної інтерпретації результатів), що ставить під сумнів наукову цінність матеріалу;
- некоректний склад авторів (включені особи, що не відповідають критеріям авторства або відсутній той, хто гідний бути автором);
- прихований конфлікт інтересів (та інші порушення публікаційної етики);
- перевидання статті без згоди автора;
- інші порушення етичних принципів видання.

Підставами для ініціювання процесу ретракції статті можуть бути:
- звернення автора про відкликання статті;
- звернення сторонніх осіб (можливо, учасників конфлікту інтересу) з доказами порушень наукової етики автором опублікованої у виданні статті;
- виявлення редколегією журналу фактів порушення наукової етики авторами статті.

Рішення про відкликання статті приймає комісія з питань академічної доброчесності Херсонського державного університету на підставі рішення редакційної колегії.

Інформація про відкликання статті розміщується на веб-сайті видання.

Прізвище автор(и) і назва статті залишаються в змісті на веб-сайті видання у складі відповідного випуску, але надається інформація про причину ретракції.

Автору (авторам, у разі співавторства) направляється рішення з обґрунтуванням причин ретракції статті.