НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: економічна поведінка, домогосподарство, економічна поведінка домогосподарств, структура, компонент, фінансова поведінка домогосподарства

Анотація

У статті проведено дослідження структури економічної поведінки домогосподарств. Для цього було з початку визначено сутність такої поведінки, що реалізовано через аналіз основних економічних категорій, які визначають її зміст (поведінка, економічна діяльність, домогосподарство, економічна поведінка). Вагома увага приділена опису сутності економічної поведінки і, з урахуванням отриманих результатів, визначенню змісту саме економічної поведінки домогосподарств. У статті детально розглянуто структуру такої поведінки, проаналізовано наукові підходи до виокремлення вченими різних її типів. Виокремлено такі складові економічної поведінки домогосподарств: дохідна, споживча, підприємницька, трудова, благодійна, інноваційна та фінансова. У межах фінансової поведінки домогосподарств виокремлено наступні: податкова, інвестиційна, страхова, депозитна, кредитна, платіжна та заощаджувальна (ощадна) поведінка.

Посилання


1. Верховод Л.І. Економічна поведінка в прифронтових зонах Донбасу за умов гібридної війни: методологія та методика дослідження. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. 2016. Вип. 37. С. 162–166. URL: http://surl.li/nnkrd
2. Дорош В.Ю., Чепель К.С. Фінансова поведінка домогосподарств в ринкових умовах господарювання. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Луцьк, 2012. Вип. 9 (33). Ч. 1. С. 361–371.
3. Дубина М.В., Тарасенко А.В., Тарасенко О.О. Сутність та особливості формування поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг. Проблеми економіки. 2021. № 4 (50). С. 163–172. URL: http://surl.li/nnkda
4. Ворона В.М., Пилипенко В.Є., Тарасенко В.І. та ін. Економічна соціологія: навч. посіб. / за ред. В.М. Ворони, В.Є. Пилипенка. Київ : Інститут соціології НАН України, 1997. 273 с.
5. Капленко Г.В. Формування економічної поведінки підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01. Львів : НАН України ; Інститут регіональних досліджень, 2005. 20 с.
6. Катаранчук Г.Г. Поведінка домашніх господарств як суб’єктів ринкових відносин: дис. … канд. екон. наук: 08.00.01. Київ : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. 276 с. URL: http://surl.li/nnkqw
7. Козлова І.М. Інвестиційна поведінка домогосподарств в умовах невизначеності: дис. … канд. екон. наук: 08.00.07. Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2021. 253 с. URL: http://surl.li/nnkrn
8. Ложкін Г.В., Комаровська В.Л. Економічна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2014. 412 с.
9. Наумік К.Г. Економічна психологія: навч. посіб. Харків : ХНЕУ, 2007. 275 с.
10. Проценко В.М. Формування економічної поведінки підприємств під впливом внутрішнього та зовнішнього ризикового середовища. Економічний вісник. 2019. № 3. С. 181–186. URL: http://surl.li/nnkrq
Опубліковано
2023-10-31
Сторінки
14-18
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ