ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ТА СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ

Ключові слова: стратегічний управлінський облік, система збалансованих показників, стратегічна облікова інформація, стратегічний контроль

Анотація

Обґрунтовано актуальність розгляду збалансованої системи показників як методу стратегічного управлінського обліку. Виділено фактори, які впливають на вибір методів стратегічного управлінського обліку конкретного підприємства. Проаналізовано підходи вітчизняних вчених до вибору методів стратегічного управлінського обліку. Розглянуто переваги збалансованої системи показників у порівнянні з іншими методами стратегічного управлінського обліку. Розкрито необхідність розробки інформаційних надбудов до системи фінансового обліку для формування додаткової стратегічної інформації. Виділено додаткові види інформації. Розкрито сутність збалансованої системи показників як методу стратегічного управлінського обліку та мету кожної з її перспектив. Розкрито необхідні джерела інформації для формування похідного стратегічного балансового звіту підприємства. Розроблено модель формування похідного стратегічного балансового звіту підприємства, яка дозволяє розраховувати інжинірингові показники (чисті активи, чисті активи після здійснення коригувань, хеджовані чисті активи, стратегічні чисті активи, чисті пасиви) для аналізування результатів стратегічного управління підприємством. Проаналізовано вплив впровадження збалансованої системи показників на трансформацію системи інформаційного забезпечення стратегічного управління підприємством. Визначено причини можливості розуміння збалансованої системи показників як методу стратегічного управлінського обліку. Запропоновано структура збалансованої системи показників із доповненням показниками (метриками) з трьох додаткових перспектив підприємства (клієнти, внутрішні бізнес-процеси, навчання і кар’єрне зростання). Розглянуто збалансовану система показників як новий метод стратегічного управлінського обліку, з використанням процесного підходу до розуміння діяльності підприємства, забезпечення інтегрованого підходу при здійсненні стратегічного та фінансового аналізування, забезпечення комплексного аналізування діяльності підприємства (внутрішнє та зовнішнє середовище). Виділено та проаналізовано основні шляхи розвитку інжинірингових засад побудови системи стратегічного фінансового обліку.

Посилання


1. Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва [Текст] : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 384 с.
2. Владичин М.Б., Струк Н.С. Особливості застосування збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 202–209.
3. Єршова Н.Ю. Стратегічний управлінський облік в інноваційній економіці : дис… докт. екон. наук: 08.00.09. Київ, 2019. 541 с.
4. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. Москва : «Олимп-Бизнес», 2003. 214 с.
5. Криштопа І.І. Побудова стратегічного обліку об’єднаного бізнесу : дис… докт. екон. наук: 08.00.09. Київ, 2016. 578 с.
6. Науменко М.О., Черкашина М.В. Стратегічний управлінський облік і збалансована система показників у циклі антикризового управління інтегрованими корпоративними структурами. БІЗНЕСІНФОРМ. 2013. № 9. С. 370–375.
7. Проданчук М.А. Стратегічне управління витратами аграрних підприємств. Облік і фінанси. 2012. № 3. С. 150–156.
8. Радіонова Н.Й. Збалансована система показників, як інноваційний інструмент стратегічного управлінського обліку. Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства : колективна монографія / за заг. ред. В.П. Ільчука. Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. С. 185–195.
9. Шайкан А.В. Бугалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень : монографія. Київ : КНЕУ, 2009. 303 с.
10. Balanced Scorecard Basics. URL: https://balancedscorecard.org/bsc-basics-overview/
11. Chenhall R.H. Integrative strategic performance measurement systems, strategic alignment of manufacturing, learning and strategic outcomes: An exploratory study. Accounting, Organizations and Society. 2005. Vol. 30. P. 395–422.
12. Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance. Harvard Business Review. 1992. January-February. P. 71–79.
13. Kaplan R.S., Norton D.P. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review. 1996. Jan.-Feb. P. 75–85.
14. Otley D. Performance management: a framework for management control systems research. Management Accounting Research. 1999. Vol. 10. P. 363–382.
15. Pitcher G.S. Management accounting in support of the strategic management process. CIMA Executive Summary Report. 2015. Vol. 11, Iss. 1. P. 1–18.
Опубліковано
2021-06-25
Сторінки
72-79
Розділ
СЕКЦІЯ 7 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ