ОЦІНКА ІНВЕСТОВАНОГО КАПІТАЛУ В МОДЕЛІ ФУНДАМЕНТАЛЬНО-СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: фундаментально-стейкхолдерська додана вартість, модель, інвестований капітал, оцінка, активи, пасиви, зобов’язання, забезпечення, власний капітал, відсотковий борг

Анотація

У статті досліджено питання оцінки інвестованого капіталу в моделі фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств. Розглянуто підходи до визначення величини інвестованого капіталу в стандартах оцінки та науковій літературі. Проаналізовано способи розрахунку величини інвестованого капіталу на основі активів і пасивів підприємства. Виявлено сутнісні характеристики інвестованого капіталу в моделі фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств. Обґрунтовано використання в моделі фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств формули визначення величини інвестованого капіталу з урахуванням його сутнісних характеристик. Досліджено часовий аспект в оцінці інвестованого капіталу. Запропоновано методику оцінки інвестованого капіталу в моделі фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості на основі активів підприємства.

Посилання


1. Арнольд Г. Руководство по корпоративным финансам: пособие по финансовым рынкам, решениям и методам / пер. с англ. ; под науч. ред. О.Б. Максимовой. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. 752 с.
2. Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерский аспекты. Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента, 2008. 320 с.
3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. 1342 с.
4. Koller T., Goedhart M., Wessels D. Valuation: Measuring and managing the value of companies. Fifth edition. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2010. 862 p.
5. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление / пер. с англ. ; 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Олимп-Бизнес, 2005. 576 с.
6. Мілінчук О.В. Ефективність вартісно-орієнтованого управління: ключові показники. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2016. № 1(75). С. 86–96.
7. Мозенков О.В., Калюжний В.В. Ринкова вартість компаній у системі захисту корпоративних прав держави. Фінанси України. 2009. № 2. С. 82–98.
8. Порохня В.М., Лось В.О. Моделювання економічної доданої вартості на підприємстві. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2008. № 1(3). С. 107–114.
9. Таранов І. Управління вартістю компанії: проблема вибору адекватної моделі оцінювання. Галицький економічний вісник. 2010. № 4(29). С. 41–51.
10. Таранов І. Оцінювання ефективності діяльності компанії в системі вартісно-орієнтованого управління. Галицький економічний вісник. 2012. № 3(36). С. 47–60.
11. Терещенко О.О., Савчук Д.Г. Вартісно-орієнтований контролінг – інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами. Фінанси України. 2011. № 12. С. 77–88.
12. Давидов О.І. Методичний інструментарій фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019. Т. 24. Вип. 2(75). С. 93–99.
13. Давидов О.І. Модель формування фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2019. Вип. 1(53). С. 154–162.
14. Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» : Постанова Кабінету Міністрів України № 1655 від 29 листопада 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF (дата звернення: 10.09.2019).
15. Астраханцева И.А. Инновационная экономика и инвестированный капитал. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 19(205). С. 49–56. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-ekonomika-i-investirovannyy-kapital (дата звернення: 10.09.2019).
16. Федорович Т.В., Дрожжина И.В. Концепция формирования консолидированной прибыли группы. Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2011. № 3(15). С. 128–138. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-formirovaniya-konsolidirovannoy-pribyli-gruppy (дата звернення: 10.09.2019).
17. Стоимость предприятий при интеграционном процессе / А.Ю. Шатраков и др. Москва : Экономика, 2008. 350 с.
18. Бережных М.В., Чемезов А.В. Концепция экономической добавленной стоимости в оценке эффективности деятельности предприятия. Вестник Иркутского государственного технического университета. 2010. № 6(46). С. 245–249. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-ekonomicheskoy-dobavlennoy-stoimosti-v-otsenke-effektivnosti-deyatelnosti-predpriyatiya (дата звернення: 10.09.2019).
19. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України № № 73 від 07.02.2013. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 10.09.2019).
20. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv (дата звернення: 10.09.2019).
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
90-96
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ