УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ АЕРОПОРТУ

  • М.В. Харченко
  • А.Т. Турсунов
Ключові слова: логістика, логістичні витрати, логістичні потоки, управління логістичними витратами, методи аналізу логістичних витрат, скорочення логістичних витрат аеропорту

Анотація

У статті визначено поняття «логістичні витрати». Встановлено зв’язок впливу логістики на витрати, пов'язані з наданням послуг аеропорту. Охарактеризовано чинники, які впливають на інтенсивність матеріального потоку аеропорту. Уточнено визначення логістичних витрат аеропорту як загальної суми грошового вираження використаних ресурсів аеропорту на здійснення логістичних операцій під час обслуговування інтегрованих потоків (пасажирських, багажних, вантажних, інформаційних, сервісних, фінансових), трансакційних витрат на взаємодію аеропорту з іншими учасниками товарного руху в глобальних мережах поставок, витрат на утримання та розвиток логістичної інфраструктури аеропорту (інвестицій) та грошової оцінки збитків і втрат унаслідок ненадання або надання з порушенням регламенту послуг як усередині аеропорту, так і у взаємодії зі споживачами та постачальниками. Окреслено схему управління логістичними витратами аеропорту. Розкрито шляхи зниження рівня логістичних витрат аеропорту.

Посилання


1. Бутрин А.Г., Ярушин Д.Л. Затраты при управлении интеграционными ресурсосберегающими процессами. URL: http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2012/Economics/6_103116.doc.htm (дата звернення: 28.10.18).
2. Ветрова Е.Н. Управление логистическими затратами на промышленном предприятии : автореф. дис. … канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2002. С. 3.
3. Григорак М.Ю. Аналіз бізнес-моделей та стратегій іноваційного розвитку постачальників логистичних послуг. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 2(5). С. 29–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_2%285%297 (дата звернення: 28.10.18).
4. Організація та проектування логістичних систем : підручник / М.П. Денисенко та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 336 с.
5. Довба М.О., Русановська О.А., Трофимчук Н.Ю. Аутсорсинг на ринку логістичних послуг: перспективи в Україні. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2011. Вип. 7. С. 70–74.
6. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум : навчальний посібник. Київ : Конкорд, 2006. 340 с.
7. Миротин Л.Б., Тышбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика. Москва : Экзамен, 2002. 160 с.
8. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики : учебник. Москва : ИНФРА-М, 2008. 528 с.
9. Плотников В.В. Горизонты логистической интеграции : учебное пособие. Москва : Спутник+, 2002. 64 с.
10. Рогатюк О.В. Методи управління витратами на вітчизняних підприємствах. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=27366 (дата звернення: 28.10.18).
11. Савенкова Т.И. Логистика : учебное пособие ; 2-е изд., стер. Москва : Омега-Л, 2007. 256 с.
12. Смирнов І.Г., Косарева Т.В. Транспортна логістика : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 224 с.
13. Харченко М.В. Оптимізація логістичних витрат аеропорту шляхом застосування сучасних методів управління витратами. Економічний форум. 2015. № 2. С. 245–249.
14. Основи економіки транспорту : підручник / В.І. Щелкунов та ін. Київ : Кондор, 2010. 392 с.
15. Kufel M. Koszty przeplywu materialow w przedsiebiorstwach przemyslowych. Problemy budzetowania, ewidencji i kontroli. Wroclaw: AE. 1990. 230 р.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
96-100
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ