МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НАПРЯМУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: стратегічне управління, готельні підприємства, система збалансованих показників, стратегічна карта, напрями стратегії розвитку готельних підприємств, інтегральний показник напрямів стратегії розвитку готельних підприємств

Анотація

Обґрунтовано актуальність формування напрямів стратегії розвитку готельних підприємств та доведено доцільність їх оцінювання. Для проведення дослідження було здійснено аналіз наукових публікацій щодо питань стратегічного управління готельних підприємств. Для доцільності впровадження системи збалансованих показників було зазначено переваги для систематизації показників діяльності готельних підприємств за чотирма напрямами. Сформовано стратегічну карту BSC готельних підприємств відповідно до поставлених стратегічних цілей розвитку. Для оцінювання напрямів стратегії розвитку готельних підприємств застосовано теорію нечітких множин, яка об’єднує кількісні та якісні показники діяльності підприємств. Досліджено етапи проведення нечітко-множинного оцінювання напрямів BSC. Обґрунтовано доцільність застосування методичного підходу для оцінювання напрямів стратегії розвитку готельних підприємств, що об’єднує інструмент систему збалансованих показників із теорією нечітких множин. Автором запропоновано застосування вербально-числової шкали Харрінгтона та впровадження інтегрального показника для оцінювання напрямів стратегії розвитку готельних підприємств. Шляхом експертного оцінювання було визначено ваги показників за кожним напрямом стратегії розвитку за формулою Фішберна.

Посилання


1. Технології прийняття управлінських рішень : Монографія / За заг. ред. док. екон. наук, професора І.О. Кузнецової. Харків : «Діса плюс», 2023. С. 430.
2. Технології управління як складова формування конкурентних переваг підприємства : Монографія / За заг. ред. д.е.н, професора І.О. Кузнецової, к.е.н., доцента О.С. Балабаш. Харків : «Діса плюс», 2023. С. 226.
3. Криворучко О.С. Методичний підхід до оцінювання ефективності конкурентної стратегії торговельних підприємств споживчої кооперації. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2(2). С. 81–88.
4. Кузнецова І.О., Балабаш О.С., Хетагурова Д.О. та інш. Технології управління як складова формування конкурентних переваг підприємства : Монографія / за заг. ред.: І.О. Кузнецової, О.С. Балабаш. Харків : Діса плюс, 2023. С. 115.
5. Хетагурова Д.О., Балабаш О.С. Процес прийняття стратегічних рішень. Технології прийняття управлінських рішень : Монографія / За заг. ред. док. екон. наук, професора І.О. Кузнецової. Харків: «Діса плюс», 2023. С. 83–106.
6. Хетагурова Д.О., Балабаш О.С. Технології управління готельними підприємствами. Сучасні технології управління : Монографія / За заг. ред. д.е.н, професора І.О. Кузнецової, к.е.н., доцента О.С. Балабаш. Харків: «Діса плюс», 2023. С. 126–152.
7. Хетагурова Д.О., Балабаш О.С. Cтратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Enterprise development strategy: essence and classification. «Modern engineering and innovative technologies». 2022. Випуск № 24. С. 21–27.
8. Khetagurova Diana. Management of sustainable development of hotel enterprises. Sustainable development and circular economy: trends, innovations, prospects : scientific monograph. Eds. R. Diakon, A. Kucher, M. Heldak. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. - P. 170–182.
Опубліковано
2024-03-29
Сторінки
12-18
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ