СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Ключові слова: стратегія, стратегія розвитку, стратегічне управління, стратегічний аналіз

Анотація

У статті наведено історичний аналіз походження терміну «стратегія» та порівняльний аналіз поглядів науковців на саму сутність стратегії. Наводиться офіційна точка зору щодо тлумачення змісту стратегії, яка викладено у розроблених Міністерством економіки України Методичних рекомендаціях. Аналізується сутність поняття «стратегія розвитку». Наводяться ключові особливості, що притаманні стратегії розвитку підприємства та характеризуються її: адекватний розвиток потенціалу підприємства; результати розробки стратегії; безперервність стратегії; спрямованість стратегії. Розглядаються базові принципи, яким має відповідати стратегія розвитку. Аналізуються підходи до класифікацій стратегії розвитку, зокрема за: способом опису тенденцій зміни підприємства та за способом формування параметрів, які характеризують підприємство. Також увага приділяється класифікації стратегій залежно від стадії життєвого циклу підприємства, зокрема на активні стратегії та пасивні стратегії.

Посилання


1. Брінь П.В., Голтвянська Ю.В. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Підприємництво та інновації. 2021. № 21. С. 31–34
2. Бутинець Ф.Ф., Шигун М.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Житомир : ЖДТУ. 2004. 352 с.
3. Василига С.М. Поняття стратегії розвитку підприємства. Економіка та держава. 2020. №1. С. 121–125
4. Гудзь О.І. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Економіка і суспільство. 2018. № 18. С. 346352
5. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 440 с.
6. Методичні рекомендації щодо складання стратегічних планів підприємствами державного сектору. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=3e1db9ca-68ce-4064-a3a7-d45d5a61d621
7. Старостенко І.А. Розробка стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19627/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_334.pdf
8. Хацер М.В. Стратегія розвитку підприємства в умовах нестабільності економіки держави. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 3. С. 109–112.
9. Шастун С.В. Сутність та особливості стратегії розвитку підприємства. Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 24. С. 161–165
10. Швед В.В., Боковець В.В. Стратегічне управління. Вінниця : ВФЕУ. 2012. 151 с.
11. Швіндіна Г.О. Еволюція підходів до ідентифікації змісту стратегії. Механізм регулювання економіки. 2016. № 3. С. 66–77
12. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. Київ : КНЕУ. 1999. 384 с.
Опубліковано
2023-10-31
Сторінки
36-43
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ