ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: інформаційна політика, фінансова безпека, ризики та загрози, інформаційна війна, національні інтереси

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу інформаційної політики на фінансову безпеку держави. Актуалізована проблема захисту інформації, забезпечення ефективної інформаційної політики в умовах посилення інформаційної війни Російської Федерації проти України. Доведено, що ефективна інформаційна політика здатна забезпечити захищеність інтересів громадян, бізнесу та держави в інформаційному просторі, сприяти розвитку інформаційної стійкості суспільства, протидіяти можливим ризикам та загрозам. Висунута гіпотеза взаємозв’язку рівня ефективності інформаційної політики та рівня фінансової безпеки країни підтверджена в процесі дослідження шляхом застосування таких методів як нормування, квантування, індикаторний метод, методи кореляційно-регресійного та інтегрального аналізу. Обґрунтовано стратегічні напрями реалізації інформаційної політики в контексті підвищення рівня фінансової безпеки України.

Посилання


1. Концепція економічної безпеки України. Керівник проекту В. М. Геєць. Київ : Логос, 1999. 56 с.
2. Варналій З. С. Економічна безпека : навч. посіб. Київ : Знання, 2009. 647 с.
3. Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія: у 2 т. Київ : УБС НБУ, 2014. Т. 1. 831 с.
4. Управління фінансово-економічною безпекою : підручник. За заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. Полтава : ПолтНТУ, 2018. 530 с.
5. Варналій З. С., Онищенко С. В., Маслій О. А. Механізм попередження загроз економічній безпеці України. Економічний часопис-ХХІ. 2016. № 159. С. 20–25.
6. Юрків Н. Я. Економічна безпека реального сектора економіки України: стратегічні пріоритети і теоретико-методологічні засади забезпечення : монографія. Львів : ПАІС, 2012. 400 с.
7. Жаліло Я. А. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації. Київ : Сатсанга, 2001. 224 с.
8. Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія. Київ : НІСД, 1997. 143 с.
9. Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія. Київ : НІСД, 2014. 432 с.
10. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 309 с.
11. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України № 1277 від 29.10.2013 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html
12. World Press Freedom Index 2021. URL: https://rsf.org/en/index?year=2021
13. Міністерство соціальної політики України. Україна за два роки піднялась на 32 позиції в глобальному рейтингу за індексом соціального прогресу. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-za-dva-roki-pidnyalas-na-32-poziciyi-v-globalnomu-rejtingu-za-indeksom-socialnogo-progresu-minsocpolitiki
14. UN E-Government Survey 2020. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020
15. Global Innovation Index 2021. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/
16. World Press Freedom Index 2021. URL: https://rsf.org/en/index
17. Міністерство соціальної політики України. Україна в рік пандемії піднялась на 17 позицій в глобальному рейтингу за індексом соціального прогресу. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/marina-lazebna-ukrayina-v-rik-pandemiyi-pidnyalas-na-17-pozicij-v-globalnomu-rejtingu-za-indeksom-socialnogo-progresu
18. Глушко А. Д., Пантась В. В., Бабенко С. Р. Інформаційна політика в системі забезпечення фінансової безпеки держави. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2022. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10038
Опубліковано
2022-05-29
Сторінки
39-46
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ