ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: експорт, регіональний розвиток, Харківська область, експорт товарів, експорт послуг, SWOT-аналіз, експортний потенціал

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретико-методичних аспектів аналізу експорту товарів і послуг у контексті регіонального розвитку. Запропоновано структурно-логічну схему аналізу експорту товарів і послуг. Проведено аналіз експорту Харківського регіону за географічною структурою, за товарами та за країнами. У цілому географічна структура експорту України показує переорієнтацію поставок до країн ЄС. Проаналізовано експорт послуг Харківської області за географічною структурою та за видами економічної діяльності. Визначено, що в експорті послуг Харківської області домінують консалтингові та комп'ютерні послуги. Для забезпечення ефективності експорту послуг необхідно проводити політику щодо збільшення їхніх обсягів шляхом розширення обсягів за іншими видами діяльності, такими як освітні, туристичні та ін. Проведено SWOT-аналіз експортного потенціалу Харківського регіону. Визначено ризики гальмування експортних потоків та стратегічні напрями поліпшення експортної діяльності в Харківській області.

Посилання


1. Міхель Р.В. Аналіз зовнішньої торгівлі товарами областей Західного регіону в умовах дії ЗВТ між Україною та ЄС. Cоціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 3. С. 130–135.
2. Андрійчук В.Г., Іванов Є.І. Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторговельний режим сторін. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 3. С. 4–15.
3. Тохтамиш Т.О., Ягольницький О.А., Овчиннікова М.А. Теоретичні аспекти організації зовнішньої торгівлі України з країнами Європейського Союзу. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. № 2(64). С. 45–52.
4. Мазаракі А.А., Мельник Т.М. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : монографія. Київ : КНТЕУ, 2010. 470 с.
5. Зовнішня торгівля України: XXI століття : монографія / А.А. Мазаракі та ін. ; за ред. А.А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ : КНТЕУ, 2016. 599 с.
6. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура і тенденції. Академічний огляд. 2016. № 2(45). С. 110–117.
7. Дуляба Н.І., Далик В.П. Розвиток зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної нестабільності. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8358 (дата звернення: 21.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.82.
8. Журавель Ю.В. Стан та особливості розвитку харчової промисловості в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 197–203.
9. Мінакова О.О. Конкурентоспроможність експортоорієнтованих підгалузей харчової промисловості України. Науковий вісник Херсонського університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 25. Ч. 1. С. 199–204.
10. Офіційний сайт Головного управління статистики у Харківській області. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.10.2021).
11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.org.ua (дата звернення: 21.10.2021).
12. Кирій В.В., Зінченко М.Е., Шелефонтюк В.Р. Дослідження ІT-галузі як важеля економічного розвитку країни і Харківського регіону. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 763–769.
13. Polozova T., Beliavceva V., Perepeliukova O. Study on the state of international competitive positions of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. № 3(26). С. 97–104.
14. Колупаєва І.В. Інструментарій регуляторної політики держави. Проблеми економіки. 2014. № 4. C. 407–417.
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
66-74
Розділ
СЕКЦІЯ 5 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА