ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Ключові слова: цифровізація, бізнес-процеси, діджиталізація, авіація, логістичні потоки, блокчейн, хмарні сервіси, віртуальна реальність, «великі дані», Інтернет речей, штучний інтелект

Анотація

Статтю присвячено дослідженню трансформації бізнес-процесів авіаційної галузі та охоплює технологічні та організаційні аспекти, спрямовані на підвищення операційної ефективності роботи авіакомпаній, збільшення їх вартості, гнучкості та оптимізації показників безпеки. Доведено, що цифровізація логістичних бізнес-процесів авіакомпаній є важливим чинником підвищення їхньої конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Охарактеризовано досвід провідних авіакомпаній щодо запровадження прогресивних технологій управління логістичними бізнес-процесами. Досліджено прогресивні технології, що впливають на розвиток ринку авіаперевезень: технології доповненої реальності, комп’ютерне проєктування, 3D-моделювання, хмарні сервіси, технології Internet of Things тощо. Виявлено перешкоди для цифрової трансформації логістичних бізнес-процесів в індустрії авіаційних перевезень та сформовано тенденції цифрової трансформації національної авіаційної галузі.

Посилання


1. Байков Ф. Цифровая трансформация мирового рынка авиационных услуг. E-Management. 2020. № 3(2). С. 70–76. URL: https://doi.org/10.26425/2658-3445-2020-2-70-76 (дата звернення: 28.10.2021).
2. Білявський В.М., Подтуркіна В.Б. Трансформація авіаційного бізнесу в системі управління сталим розвитком авіаційного сектору. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту : Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 28 травня 2021 р. Одеса, 2021. С. 129–131.
3. Звіт про діяльність Державної авіаційної служби України за 2020 рік. Київ, 2021. 25 с. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2020/davias-zvit-2020.pdf (дата звернення: 04.11.2021).
4. Командровська В.Є. Використання інноваційних блокчейн-технологій у комерційній діяльності авіакомпаній. Економічний простір. 2020. № 162. С. 79–83. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/162-14 (дата звернення: 02.11.2021).
5. Лазебник Л.Л., Войтенко В.О. Інформаційна інфраструктура у цифровізації бізнес-процесів підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Вип. 42. С. 18–22. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/42-2020/5.pdf (дата звернення: 04.11.2021).
6. Лісова Р.М. Вплив діджиталізації на бізнес-моделі: етапи та інструменти цифрової трансформації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «МЕВ та світове господарство». 2019. Вип. 24(2). С. 114–118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_ 2019_24%282%29__24 (дата звернення: 31.10.2021).
7. Новиков С.В., Солодова А.Д. Главные тренды в авиационной отрасли: цифровая экономика и новые технологи. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. № 5. С. 276–278.
8. Олешко Т.І., Попик Н.В., Бабич М.О. Цифровізація бізнес-процесів у цивільній авіації. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 43–46.
9. Письменна М.С. Світові тенденції діджиталізації в авіаційному менеджменті в умовах пандемії. Ефективна економіка. 2020. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8203 (дата звернення: 02.11.2021).
10. Трубай, Ю., Ханнуф, К. Цифровізація як сучасна концепція розвитку і автоматизацїї авіаційної галузі. Review of transport economics and management. № 4(20). Р. 212–218. URL: https://doi.org/10.15802/rtem2020/228942 (дата звернення: 20.10.2021).
11. Федулова Л. Тенденції розвитку та впровадження цифрових технологій для реалізації цілей сталого розвитку. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7(26). С. 6–14. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166840 (дата звернення: 15.10.2021).
12. Яновський П.О., Валько А.М. Використання передових інформаційних технологій для обслуговування пасажирів в аеропорту. URL: https://eprints.kname.edu.ua/45714/1/ilovepdf_com-39-40.pdf (дата звернення: 19.10.2021).
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
49-56
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ