ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЦИФРОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Ключові слова: глобалізація, партнерство, стратегічне партнерство, цифрове стратегічне партнерство

Анотація

У статті визначено три основні етапи глобалізації і місце цифровізації всіх процесів суспільного життя. Сформовано передумови створення цифрових стратегічних партнерств і чинники впливу на їх розвиток. Розглянуто полеміку наукових поглядів щодо визначення сутності поняття «стратегічне партнерство», виділено підходи до визначення сутності поняття «стратегічне партнерство» за метою створення партнерства: як угода, як конкурентна модель, як реляційна модель, як міжнародний альянс підприємств і за рівнями економічного розвитку: на макрорівні, мезорівні і мікрорівні. Представлено визначення терміна «цифрове стратегічне партнерство» та основні поняття, що розкривають суть цифрового стратегічного партнерства.

Посилання


1. Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії : навчальний посібник ; 2-е вид., стер. Київ : Знання, 2008. 263 с.
2. Герасимчук В.Г. Стратегічне партнерство: принципи, інструментарій, ефективність. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2014. URL: http://economy.kpi.ua/uk/node/616.
3. Готь О.Я., Бондаренко С.М. Стратегія підприємства як чинник його конкурентоспроможності. Ефективна економіка 2017. Вип. 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5660.
4. Гребешкова О.М., Махова Г.В. Проєктний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2009. Вип. 22. Ч. 1. С. 23–27.
5. Данилюк М.О., Крихівська Н.О., Данилюк-Черних І.М. Стратегічне партнерство суб’єктів господарювання з позицій поведінкової економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 29. С. 41–46.
6. Європейський проєкт та Україна : монографія / А.В. Єрмолаєв та ін. Київ : НІСД, 2012. 192 с.
7. Жовква І.І. Моделі стратегічного партнерства. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2003. Вип. 41. Ч. ІІ. С. 32–38.
8. Калюгина Н. Стратегические социальные альянсы промышленных предприятий и влияние на развитие социальной ответственности российского бизнеса. Российское предринимательство. 2011. Вып. 2(10). С. 11–23.
9. Крихівська Н.О. Формування стратегічних партнерських відносин між виробничими, освітніми та науковими структурами у нафтогазовому комплексі : автореф. дис. … к.е.н. : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Івано-Франківськ, 2019. 20 с.
10. Полякова О.М., Душенко А.В. Особливості розвитку стратегічних альянсів і партнерств на залізничному транспорті України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 66. С. 37–45.
11. Ракутина Н.М. Стратегическое партнерство в региональном малом бизнесе. URL: http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/128867578325689541/Default.aspx.
12. Селезньова Г.О. Особливості стратегічних партнерств у сучасних умовах господарювання. Економіка і суспільство. 2019. Вип. 20. С. 372–376.
13. Токмакова І.В. Сутність стратегічного партнерства на залізничному транспорті. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. Вип. 41. С. 130– 133.
14. Чекаленко Л. Зовнішня політика України : підручник. Київ : Либідь, 2006. 355 с.
15. Юськів Б.М. Глобалізація і трудова міграція в Європі : монографія. Рівне : О.М. Зень, 2009. 476 с.
16. Угода. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Угода.
17. Партнерство. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=партнерство.
18. Взаємодія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Взаємодія.
19. Співпраця. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Співпраця.
20. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / Sixth Edition ; ed. by Sally Wehmeier. Oxford : University Press, 2000. 1540 p.
21. Що значить глобалізація? Як зрозуміти слово «глобалізація»? Сенс. URL: https://uk.lacomenta.com/vase-with-his-hands/what-does-globalization-mean-in-short-how-to-understand-the-word-globalization-meaning.
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
36-42
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ