СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АПК УКРАЇНИ

Ключові слова: АПК, цифровізація, стратегія, сталий розвиток, сільські території, конкурентоспроможність

Анотація

У статті розглянуто основні аспекти сутності процесів цифровізації у національній економіці та зокрема в АПК. Акцентовано на врахуванні засад сталості під час розроблення стратегій цифровізації агропромислового комплексу та ризиків, пов’язаних із початком пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, викликаної SARS-CoV-2. Цифрова економіка орієнтує сферу АПК на розвиток цифрового землеробства та цифрового тваринництва, цифровізацію сільської інфраструктури. Розроблення стратегій цифровізації у секторах АПК не розглядається як монопроцес, ця діяльність вимагає комплексного підходу та передбачає низку дій: зміну бізнес-моделей, бізнес-процесів, виробничих процесів. Реалізація стратегій цифровізації в АПК дасть змогу досягти економічних, соціальних, екологічних ефектів та реалізувати низку цілей сталого розвитку.

Посилання


1. Derii Z.V., Koval V.V., Sedikova, I.O. The role of the agricultural sphere in the context of food security. Scientific bulletin of Polissia. 2018. № 4(16). P. 21–27.
2. Дерій Ж.В., Галицький О.М. Стратегія удосконалення інноваційно-інвестиційної державної політики щодо розвитку аграрного виробництва в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2017. Т. 2. № 4. С. 6–16.
3. Negroponte N. Being Digital. New York : Alfred A. Knopf, 1995. 243 p.
4. The Concept of a ‘Digital Economy’. URL: http://odec.org.uk/the concept-of-a-digital economy.
5. Маркевич К. Цифровізація: переваги та шляхи подолання викликів / Центр Разумкова. 2021. URL: https://razumkov.org.ua/statti/tsyfrovizatsiia-perevagy-ta-shliakhy-podolannia-vyklykiv.
6. Руденко М.В. Теоретичні підходи до цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах. Економіка та управління АПК. 2019. № 2. С. 76–88.
7. Revko A. The Role of Human Potential for Sustainable Development in the Chernihiv Region of Ukraine. Studia Periegetica. 2016. № 1(15). P. 99–114.
8. Головчук Ю.О. Маркетингова домінанта розвитку конкурентних переваг підприємства в умовах інформаційної економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 3. Т. 1. С. 69–73.
9. Пуцентейло П., Гуменюк О. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки. Інноваційна економіка. 2018. № 5–6(75). С. 131–143.
10. Сучасний стан та проблеми впровадження цифрових технологій в практику діяльності сільськогосподарських підприємств / І.В. Свиноус та ін. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15–16. С. 35–39.
11. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 67-р від 17.01.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.
12. Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 167-р від 03.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text.
13. Vdovenko N., Deriy J., Seliverstova L., Kurmaiev P. Formation of the Information Economy: organizational and financial aspects. International Journal of Supply Chain Management. 2019. Vol. 8. № 4. P. 956–961. URL: http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/3330.
14. Компанія Kernel потрапила у ТОП-25 українських лідерів діджиталізації. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/kernel-potrapiv-u-top-25-ukrainskih-lideriv-didzitalizacii.
15. Меметов А. Формування конкурентних переваг на засадах цифрової трансформації підприємства. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 138–142.
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
24-29
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ