ҐЕНЕЗИ ГЕНДЕРНО ЧУТЛИВОГО ІНВЕСТУВАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ РУСІ КАПІТАЛУ

Ключові слова: міжнародні інвестиції, ґендерно чутливе інвестування, міжнародних рух капіталу, концепції, цифрова трансформація, інклюзивність, самоідентифікація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних основ формування поняття інвестицій у міжнародному русі капіталу. Досліджено течії, у рамках яких сформовано найбільш відомі концепції руху та регулювання прямих іноземних інвестицій як у межах вітчизняної, так і світової економічної думки. Проведено аналізування підходів та методів різних теоретичних шкіл до тлумачення інвестицій у традиційному поданні. Наведено причини виокремлення нових та новітніх течій економічної думки, які покликані переосмислити економічні процеси, спираючись на процеси самоідентифікації людини та її внутрішні мотиви до прийняття економічних рішень. Розглянуто найбільш поширені поточні нові критерії оцінки інвестиційного процесу. Запропоновано прогноз трансформації та адаптації міжнародного ринку капіталу за рахунок зміни поколінь на користь цифровізації та інклюзивності, ґендерного балансу.

Посилання


1. Rubinstein, M. A History of the Theory of Investments. Р. 386.
2. Markowitz Harrg M. Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. New York : Wiiey, 1956.
3. Modigliani F. and M. Miller. The Cost of Capital, Corporation, Finance and Theory of Investment. American Economic Review. 1958. № 48.
4. Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani, Frank Jones, Foundations of Financial Marjets and Institutions – 4th ed., 2009
5. Sharpe W.F. Capital Asset Priccs: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance. 1964. № 3.
6. Sharpe W. Investment. New York : Prentice Hall, 1985.
7. Татаренко Н.О., Поручник A.M. Теорії інвестицій : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2000. 160 с.
8. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: Теорія і практика бізнесу транснаціональних корпорацій : підручник. Київ : Либідь, 2005. 720 с.
9. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
10. Keynes J.М. General Theory of Employment, Interest and Money. Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. VII, London : Macmillan, 1973.
11. Глобальное экономическое развитие: тенденции, ассиметрии, регулирование : монография / Д. Лукьяненко и др. ; под науч. ред. проф. Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. Київ : КНЭУ, 2013. 466 с.
12. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / Д.Г. Лук’яненко та ін. ; за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка та А.М. Поручника. Київ : КНЕУ, 2011. 703 с.
13. George А. Akerlof, Rachel e. Kranton. Economics and identity. Quarterly journal of economics. Vol. CXV August 2000 Issue.
14. Davis, J. Akerlof and Kranton on Identity in Economics: Inverting the Analysis. Cambridge Journal of Economics. 2007. Vol. 31. Р. 349–362.
15. CFA Institute, ESG Investing and Analysis. URL: https://www.cfainstitute.org/en/research/esg-investing (дата звернення: 05.06.2021).
16. Generation Z characteristics and its implications for companies. McKinsey. URL: https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies (дата звернення: 07.11.2021).
17. Терещенко О.О. Контролінг поведінки в концепції біхевіористичних фінансів. Фінанси України. 2011. № 10. C. 104–116.
18. Ілляшенко П. Поведінкові фінанси: історичний огляд і основні засади. Вісник Національного банку України. 2017. C. 30–57.
19. Солодухін С.В., Шайтанова Є.С. Сучасні підходи до аналізу впливу поведінкових факторів в управлінні економічними об’єктами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 15. Ч. 2. C. 129–132.
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
18-23
Розділ
СЕКЦІЯ 2 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ