ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ БАШТАННОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Ключові слова: сільське господарство, баштанництво, господарства населення, податок, кооперація, ринок, маркетинг

Анотація

У роботі узагальнені основні проблеми при оподаткуванні продукції галузі баштанництва, визначені сучасні тенденції в даній галузі рослинництва та обґрунтовано напрямки вирівнювання конкурентного середовища стосовно різних категорій товаровиробників баштанної продукції задля упорядкування маркетингових каналів збуту продукції галузі баштанництва, вирощеної господарствами населення. Метою статті є узагальнення наявних проблем при оподаткуванні продукції галузі баштанництва, визначити сучасні тенденції в даній сфері та обґрунтувати напрямки вирівнювання конкурентного середовища стосовно різних категорій товаровиробників баштанної продукції задля упорядкування маркетингових каналів збуту продукції галузі баштанництва, вирощеної господарствами населення. Встановлено, що сільськогосподарський сектор виробництва оподатковується або за загальною системою, або за спрощеною системою оподаткування. Та, незважаючи на це, здійснюються й подальші реформи податкового законодавства, які впливають і безпосередньо на виробників продукції. Визначені основні недоліки в системі оподаткування зокрема й галузі баштанництва та запропоновані можливі шляхи його вдосконалення. Одним з перспективних напрямів розв’язання зазначених проблем може стати розвиток сільськогосподарської виробничої кооперації, завданням якої є об’єднання зусиль роздрібнених товаровиробників і підвищення їхньої частки у кінцевій вартості аграрної продукції, що реалізується в торговельній мережі. Запропоновано збільшити податкові надходження від реалізації продукції галузі баштанництва, що виробляється господарствами населення за рахунок впорядкування каналів реалізації продукції галузі баштанництва, а саме через її спрямування в офіційний маркетинговий ланцюг (виробництво – заготівля – переробка – офіційна торгівля), функціонування якого передбачає сплату обов’язкових платежів його суб’єктам на загальних засадах. Пропонується посилити увагу спеціалізації та концентрації виробництва, створення асоціації різних форм кооперації і агрегації товаровиробників; залучення інвестицій, підвищення капіталізації виробництва у тому числі з боку держави, як головного регулятору умов формування ринкових відносин галузі.

Посилання


1. Малік М., Лузан Ю. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. Економіка АПК. 2010. №3. С. 5–12.
2. Гриценко М., Вернигора М. Чому в Україні не розвиваються сільськогосподарські кооперативи / Galinfo, Національний прес-клуб «Українська перспектива». URL: http://galinfo.com.ua/news/108592.html.(дата звернення: 11.03.2021).
3. Дема Д.І., Дема О.Д. До питання неприбуткового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Вісник ЖНАЕУ. 2012. № 1. Т. 2. URL: http://www.znau.edu.ua/visnik/2012_1_2/91.pdf. (дата звернення: 11.03.2021).
4. Досвід Канади та країн ЄС у сфері політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: аналітичне дослідження / [уклад.: С. Курдицький (гол. ред.), В. Бондарчук, Д. Алколей, Л. Молдаван та ін.]. Київ, 2011. 92 с.
5. Жуков А.С. Кооперация личных подсобных хозяйств необходима. АПК: экономика, управление. 2013. № 3. С. 32–36.
6. Занько Б.М. Бухгалтерский и налоговый учет комиссионных операций. Справочник экономиста. 2012. №9 (105). С. 43–58.
7. Караваєва О. Могутня купка. Агрогроші. 2012. №2 (5), берез. С. 28–31.
8. Костюк І. Селяни не вступатимуть до молочних кооперативів / ВідомостіUA.com, 2008–2014, 20 грудня 2012 р. URL: http://vidomosti-ua.com/newspaper/56649. (дата звернення: 11.03.2021).
9. Вернигора М. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація потребує сприятливого оподаткування / Newsper.net, Національний прес-клуб «Українська перспектива». URL: http://lenta.newsper.net/ua/news?id=236515836&date=2013-10-25. (дата звернення: 11.03.2021).
10. Новіков Г. Кооперативи допоможуть селянам створити власний конкурентоздатний бізнес. Gazeta.ua. 2013. 17 квіт. URL: http://gazeta.ua/articles/economics/_ekspert-kooperatividopomozhut-selyanam-stvoriti-vlasnij-konkurentozdatnij-biznes-/493457 (дата звернення: 12.03.2021).
11. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація : Словник-довідник ; за ред. Р.Я. Корінця, М.П. Гриценка, М.Й. Маліка. Львів : НВФ «Українські технології», 2010. 160 с.
12. Сава А. Правові засади оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / РЦ наукового забезпечення АПВ, Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН. Матеріали Інтернет конференції 6–7 трав. 2010 року. URL: http://conftiapv.at.ua/publ/konf_6_7_traven_2010/44_pravovi_zasadi_opodatkuvannja_silskogospodarskikh_obslugovujuchikh_kooperativiv/1-1-0-48. (дата звернення: 12.03.2021).
13. Гончаренко В.В., Воскобійник Ю.П., Зіновчук В.В. та ін. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив : практичний посіб. / за ред. М.П. Гриценка. Київ : ІАЕ, 2009. 102 с.
14. Бережна Ю., Крижанівський О., Левченко О., Гижко Н. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи : Методичні рекомендації / Вінницька ОДА, ГУ ПАР, ГО «Подільська СДС». Вінниця : Вінницька газ., 2009. 196 с.
15. Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур за їх видами та по регіонах за 2019 рік (остаточні данні). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sg/pvzu/pvzu2019_xl_ost.zip (дата звернення: 22.03.2021).
16. Середні гуртові реалізаційні ціни на ринку та закупівельні ціни торгівельних мереж на кавуни свіжі у 2020 р. в Україні. URL: http://v-kopani.biz.ua/arbuz/ (дата звернення: 12.03.2021).
17. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2019 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sg/pvzu/pvzu2019_xl_ost.zip (дата звернення: 22.03.2021).
18. Податковий Кодекс України: кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/l aws/show/2755-17 (дата звернення: 11.03.2021).
19. Босенко А.В. Організаційно-економічний механізм управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних процесів : дис. канд. екон. наук: 08.00.03. Кіровоград, 2016. 271 с.
20. Ковальчук І.В. Гармонізація податкового законодавства України та ЄС у сфері оподаткування агробізнесу. Рolish science journal (issue 2(23), 2020). Warsaw: Sp. z o. o. «iScience». P. 157–161.
21. Заболотний В.С. Оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні: проблеми та перспективи. Perspectives of world science and education. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2019. P. 422–427. URL: http://sciconf.com.ua (дата звернення: 11.03.2021).
Опубліковано
2021-06-25
Сторінки
56-63
Розділ
СЕКЦІЯ 5 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА