ПОСТКОРОНАВІРУСНА МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА УТРИМАННЯ ЛОЯЛЬНИХ СПОЖИВАЧІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ПРОДУКТУ

Ключові слова: маркетинг, продукт, готель, ресторан, лояльний клієнт

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань посткоронавірусної маркетингової політики утримання лояльних споживачів готельно-ресторанного продукту. Уточнено розуміння поняття комплексного готельно-ресторанного продукту, виокремлено його специфічні риси та запропоновано схему. Надано визначення терміну «лояльний споживач». Окреслено вигоди від утримання лояльних споживачів для готельно-ресторанного підприємства. Згруповано базові вимоги до підприємства-виробника комплексного готельно-ресторанного продукту з боку лояльних споживачів. Позначено пріоритетні вектори уваги менеджменту фірми при формуванні посткоронавірусної маркетингової політики утримання споживачів. Сформульовано головну мету і задачі розробленої політики. Запропоновано посткоронавірусні напрямки формування набору маркетингових функцій щодо взаємодії з сегментом прихильників продукту компанії.

Посилання


1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 16.05.2021)
2. Дурович А.П. Маркетинг в туризме : учебное псобие. Минск : Новое знание, 2003. 496 с.
3. Корнієнко О.М., Кукліна Т.С. Міжнародний готельний бізнес: проблеми та перспективи. Інфраструктура ринку. 2019. № 31. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/6.pdf.
4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 800 с.
5. Кифяк В.Ф. Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика: монографія. Київ; Чернівці : Книги-ХХI, 2010.
6. Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія. Харків : Вид-во НУЦЗУ, 2017. 153 с.
7. Страшинська Л.В. Маркетинг готельного і ресторанного господарства. Київ : НУХТ, 2011. 89 с.
8. Tsviliy S., Vasylychev D., Gurova D. Improvement of the qualification of small & micro-enterprise staff in the crisis conditions of business transformation. Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». 2020. №1(11)/20. С. 50–60.
9. Індустрія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку. Колективна монографія. Кол. авторів / за ред. В. Зайцевої. Запоріжжя : Просвіта, 2017. 240 с.
10. Стратегічне управління готельними підприємствами в умовах глобалізації. Колективна монографія / за ред. В.М. Зайцевої. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. 120 с.
11. Zhuravlova S. Development of ecological competence in modern specialists. XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 28.06-7.07, 2019. URL: https://www.iaeg.info/event/xix-international-multidisciplinary-scientific-geoconference-sgem-2019/ (дата звернення: 21.05.2021).
Опубліковано
2021-06-25
Сторінки
50-55
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ