ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: оптимізація процесу управління, телекомунікаційні послуги, конкурентоспроможність підприємства, конкурентна стратегія, стратегічний розвиток

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних основ оптимізації процесу управління в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства, які потребують детального опрацювання з метою формування ефективної конкурентної стратегії. Визначено шляхи оптимізації процесу управління оператора ПАТ «Укртелеком», що дозволяє топ-менеджменту вжити заходів, щодо побудови ефективної організаційної структури управління підприємством. Оцінено вплив конкурентних переваг на зміни конкурентних стратегій оператора на ринку телекомунікаційних послуг України, необхідного для закріплення своїх конкурентних позицій, а також подальшого розвитку внутрішніх складових його життєдіяльності у відповідності до всезростаючих потреб ринку. Досліджено матрицю пріоритетних напрямків оптимізації процесу управління оператора, як складової економічної направленості сфери діяльності підприємства та його стратегічного розвитку.

Посилання


1. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2018. 570 с.
2. Управління конкурентоспроможністю підприємства / Клименко С.М., Омельяненко Т.В., Барабась Д.О. та ін. Київ : КНЕУ, 2018. 520 с.
3. Шульга М.О. Розроблення напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Підприємництво та інновації. 2020. № 12. С. 135–141.
4. Портер М.Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
5. Про компанію «Укртелеком». URL: https://b2b.ukrtelecom.ua/page/o-kompanii-1 (дата звернення: 21.04.2021).
6. Фінансова звітність ПАТ «Укртелеком». URL: https://ukrtelecom.ua/about/accounting/finansova-zvitnist/ (дата звернення: 21.04.2021).
7. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 21.04.2021).
8. Ямалиев Р.Р., Зайнуллин Р.Ш. Оптимизация бизнес-процессов: интеграция и управление. Economics. 2016. № 6 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-biznes-protsessov-integratsiya-i-upravlenie (дата звернення: 21.04.2021).
9. Білявський В.М., Шепута М.М. Конкурентоспроможність підприємства як фактор підвищення його інвестиційної привабливості. Інноваційна економіка. 2017. № 11–12 (72). С. 129–134.
10. Маслов Д.В., Дмитриев М.Э. Способы оптимизации процессов в сфере государственного управления. Менеджмент качества. 2019. № 2. С. 104–118.
11. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрями розвитку : монографія. Київ : КНЕУ, 2001. 227 с.
Опубліковано
2021-06-25
Сторінки
30-38
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ