МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ПРИКЛАДІ ПРЕПАРАТУ ВІД ВАРИКОЗУ

Ключові слова: ринок лікарських засобів, продажі лікарських препаратів, моделювання, часовий ряд, кореляційно-регресійний аналіз, множинна регресія, прогнозування

Анотація

В даній статті розглянуто процес дослідження та економетричного моделювання продажів лікарського препарату від варикозу (назва досліджуваного препарату є умовною – «Вейнер»). Проведено кореляційно-регресійний та факторний аналіз чинників, які мають безпосередній вплив на продажі препарату. Оцінено вплив кожного фактору на досліджувану величину і потім проведене моделювання часового ряду. Окрім того, проведено детальний аналіз досліджуваного показника (обсяги продажів лікарського препарату в штуках) за допомогою автокореляційної функції і також методу перших різниць, щоб визначити природу ряду. Результати економетричного моделювання дали змогу виявити головні чинники впливу на продажі лікарського препарату «Вейнер», а також здійснити прогнозування в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Посилання


Вітлінський В.В., Скіцько В.І. Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 187–201.
Косовцева Т.Р., Беляев В.В. Технологии обработки экономической информации. Адаптивные методы прогнозирования. Учебное пособие. Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. 31 с.
Андрусенко, Ю. Аналіз основних моделей прогнозування часових рядів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2020. № 3(65). С. 91–96.
Чумаченко Д.І., Чумаченко Т.О. Математичні моделі та методи прогнозування епідемічних процесів : монографія. Харків : Планета-прінт, 2020. 178 с.
Дегтярева, Н.А. Модели анализа и прогнозирования на основе временных рядов : монография. Челябинск : Изд-во ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2018. 160 с.
Дегтярева, Н.А. Эконометрические модели анализа и прогнозирования : монография. Челябинск : Цицеро, 2017. 170 с.
Данилевич С.Б., Дьячкова О.В. Современные информационние технологии в экономике. Бизнес-анализ данных средствами аналитической платформы Deductor : учеб. пособник для студентов вузов очного, заоч.-дистанц. Обучения и последипломного образования, обучающихся по направлениям подготовки 0305 – Экономика и препринимательство. Харьков : Изд. НУА, 2013. 64 с.
Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ : КНЕУ, 2008. 224 с.
Воронков О.О. Конспект лекцій з курсу «Економетрика» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. 90 с.
Кудрицька Н.В. Прогнозування розвитку транспортно-дорожнього комплексу України за допомогою нейронних мереж. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : Зб. наук. пр. Київ : МННЦІТС НАН та МОН України, 2014. Вип. 19. С. 198–207.
Ященко Л.О. Методологічні основи спектрального аналізу на прикладі дослідження чисельності населення України. Статистика України. 2015. № 1. С. 4–10.
Каморников С.Ф., Каморников С.С. Эконометрика. Москва: Интеграция. 2015. 262 с.
Ставицький О.В., Мозолевська М.О. Використання нейронних мереж для прогнозування у фінансовій сфері. Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. № 11. С. 1–9.
Доровской А.В. Состояние и перспективы развития фармацевтического рынка Украины. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 71–80.
Ковінько О.М., Стахова А.І., Вовк А.П. Фармацевтичний ринок України як рушійний важіль розвитку економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 11. С. 56–59.
Гарматюк О.В., Автомеєнко А.А. Маркетингова політика комунікацій у фармації. Економічні горизонти. 2017. № 1. С. 35–41.
Кирсанов Д. Аптечный рынок Украины по итогам 9 месяцев 2019 г. Еженедельник «Аптека». 2019. URL: https://www.apteka.ua/article/519677 (дата звернення: 15.09.2020).
Дмитрик Е. Бриф-анализ фармрынка: итоги октября 2019 г. Еженедельник «Аптека». 2019. URL: https://www.apteka.ua/article/522878 (дата звернення: 15.09.2020).
Гайдаєнко О. Застосування кореляційно-регресійного аналізу для прогнозування результатів діяльності підприємства. Міжнародний збірник наукових праць. 2017. №. 1. С. 16–23.
Матушкіна А.Е., Золотько К.Е. Прогнозування цін поліетилену з використанням методів корреляціно-регресійного аналізу в середовищі Statistica 8. Питання прикладної математики і математичного моделювання. 2017. № 17. С. 134–139.
Google Trends. URL: https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA (дата звернення: 10.09.2020).
Погода в Києві. URL: https://rp5.ua/Погода_в_Києві (дата звернення: 10.09.2020).
Щербініна С.А., Климко О.Г., Марочко Т.Р. Застосування економіко-математичного моделювання для аналізу діяльності промислового підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7130 (дата звернення: 12.09.2020).
Опубліковано
2020-12-25
Сторінки
73-81
Розділ
СЕКЦІЯ 5 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ