ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: фінанси; фінансові ресурси; фінансове забезпечення; потенціал; фінансовий потенціал; аграрний сектор, формування фінансового потенціалу аграрного сектору економіки

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку фінансового потенціалу аграрного сектору економіки України. Узагальнено фактори стимулюючого та обмежуючого впливу на стан фінансового потенціалу аграрного сектору економіки. Визначено, що ключовими проблемами, що виступають загрозою формування фінансового потенціалу аграрного сектору економіки є низький рівень функціонування національної економіки, пов'язаний зі значним відставанням технологічних можливостей, моральним та фізичним зношенням основних засобів, неможливістю створення інноваційного продукту з високою доданою вартістю, що спричиняє значну залежність аграрного сектору від зовнішніх партнерів. Обґрунтовано, що з метою забезпечення динамічного зростання фінансового потенціалу аграрного сектору економіки, ключовою умовою є розвиток власного високотехнологічного виробництва, здатного задовольнити технологічні, технічні та інші потреби аграрного сектору, що можливо здійснити лише за умови системного розвитку національної економіки. Доведено, що формування фінансового потенціалу аграрного сектору економіки виступає вагомим інструментом забезпечення продовольчої безпеки держави, ключовою умовою генерації та збереження фінансового потенціалу національної економіки. Запропоновано механізм діагностики фінансового потенціалу агарного сектору економіки, та обґрунтована його роль у забезпеченні результативного функціонування аграрного сектору економіки.

Посилання


Березін О.В., Плотник О.Д. Економічний потенціал аграрних підприємств: механізми формування та розвитку. Полтава : Інтер Графіка, 2012. 221 с.
Забаштанський М.М. Концесійні відносин: фінансові детермінанти розвитку в Україні : [монографія]. Київ : Кондор-видавництво, 2016. 382 с.
Онишко С. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку економіки. Фінанси України. 2003. № 6. С. 67.
Виклюк М. Фінансовий потенціал агропромислових підприємств у контексті реалізації державної фінансової політики. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 44(2). С. 64–70.
Гришова І.Ю., Митяй О.В., Кужель В.В. Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 10. С. 169–175.
Калетнік Г.М. Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектору економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 1. С. 3–15.
Міронова Л.О., Моїсеєнко О.В. Фінансовий потенціал регіону: теоретичний аспект. Вісник ДДФА. Серія: Економічні науки. 2013. № 2. С. 141–149.
Прокопишак В.Б. Методика формування фінансового потенціалу аграрних підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. № 2. C. 162–168.
Вишневська О.М., Костирко А.Г. Фінансовий потенціал сільськогосподарських підприємств: теоретичні і практичні аспекти : [монографія]. Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2017. 268 с.
Худолій Л.М. Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. Київ : ВЦ НУБіП України, 2014. Вип. 200. Ч. 3. С. 9–14.
Опубліковано
2020-12-25
Сторінки
58-63
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ