ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ключові слова: фінансова безпека, держава, банківська система, платоспроможність, фінансова стійкість

Анотація

У статті визначено сучасні підходи до визначення сутності фінансової безпеки банківської системи держави, як основної складової її економічної системи. Визначено основну мету підтримки фінансової безпеки банку та структуру банківського сектору держави в розрізі його платоспроможності. Здійснено оцінку основних показників діяльності банківського сектору держави та проведено аналіз сучасного його стану протягом 2014-2019 рр. на основі офіційної статистичної інформації Національного банку України. Визначено вплив націоналізації ПАТ «Приватбанк» та обґрунтовано основні її наслідки для державної частки банківського сектору. Охарактеризовано ефективність функціонування банківської системи України, а також вплив банківської реформи на нівелювання наслідків кризи банківської системи.

Посилання


Барановський О.І. Специфіка фінансової безпеки в банківській сфері. Вісник Національного банку України. 2014. №9 (223). С. 17–23.
Болгар Т.М. Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 22 с.
Васильчишин О.Б. Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти : моногр. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 358 с.
Грошово-кредитна та фінансова статистика. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms (дата звернення: 24.10.2020).
Давиденко Н.М. Концептуальна модель оцінки фінансового стану банківських установ. Актуальні проблеми економіки. 2006. №9. С. 30–37.
Давиденко Н.М. Методологічне забезпечення проведення аналізу фінансового стану підприємств. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2003. Вип. 4. С. 92–98.
Дані фінансової звітності банків України. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#4 (дата звернення: 21.10.2020).
Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : монографія. Київ : КНТЕУ, 2001. 309 с.
Качур І., Лепушинський В., Замміт Р. Баланс НБУ: до, під час та після кризи. Вісник Національного банку України. 2016. №237. С. 6–19.
Костюченко О.Є., Паталах В.І. Забезпечення фінансової безпеки банківської системи як складова фінансової безпеки держави. Науковий вісник Херсонського державного університету серія: Економічні науки. 2014. Вип. 7. Ч. 5. С. 24-27.
Нагляд. Реорганізація, припинення та ліквідація. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/supervision/reorganizat-liquidat/stop-activ-no-legal. (дата звернення: 20.10.2020).
Основні показники діяльності банків України. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1. (дата звернення: 22.10.2020).
Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/. (дата звернення: 20.10.2020).
Педченко Н.С., Дячек С.М. Розвиток методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки банківської системи України. Економіка, управління та адміністрування. 2020. №1 (91). С. 133–145.
Річний звіт Національного банку України за 2019 рік. Річна звітність НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/richniy-zvit-natsionalnogo-banku-ukrayini-za-2019-rik. (дата звернення: 20.10.2020).
Ситник Н.С., Самбірська О.Р. Фінансова безпека банку як основа його стійкості. Регіональна економіка та управління. 2019. №4 (26). С. 100–103.

Опубліковано
2020-12-25
Сторінки
51-58
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ