КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДОМІНАНТНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ ТВОРЧОСТІ

Ключові слова: креативна економіка, креативний менеджмент, менеджмент, освіта, мотивація, стимулювання творчості персоналу, еволюція креативності

Анотація

Дану оглядову статтю присвячено дослідженню процесу становлення в Україні креатологічної формації з аналізом проблем, пов’язаних з переходом до креативної моделі, рушійною силою якої є креативність, тобто створення нових форм виробничих відносин за яких знаряддями праці стають знання та інформація, а кінцевим продуктом – інновації. Розглядаються особливості нової фази розвитку концепції менеджменту – креативного менеджменту. Обґрунтовано пріоритетність творчого напряму розвитку і науковий погляд на креативний менеджмент як систему управління та мотивації творчої діяльності. Це зумовило появу управлінців – керівників творчих процесів, головною функцією яких є створення умов для розвитку різних форм креативності. Проаналізовані особливості і головні завдання сучасної менеджмент-освіти. Виявлені особливості особистісної креативності як індивідуального капіталу, що забезпечується творчими людьми, які працюють в умовах високих технологій, сприяння талантам і толерантності. Обґрунтовано науковий погляд на творчість як головний критерій і цільову функцію економічного і соціально-культурного розвитку.

Посилання


Кузьмін О.І. Зінкевич Д.К. Характеристика та місце креативного менеджменту в системі управління машинобудівним підприємством. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.10. С. 159–167.
Мак-Грат Р.Г. Конец конкурентного преимущества. Москва : Лаборатория знаний, 2016. 248 с.
Ойкен В. Основные принципы экономической политики. Пер. с немец. Москва : Прогресс, 1995. 494 с.
Окорський В.П., Валюх А.М. Креативний менеджмент : Підручник. Рівне: НУВГП, 2017. 344 с.
Продіус О.І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління. Економіка: реалії часу. 2012. №2(3). С. 67–72. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2012/No3-4/67-72.pdf
Свидрук І.І. Креативний менеджмент. Навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 224 с.
Флоріда Р. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. Київ : Наш формат, 2018. 380 с.
Gowan, J.C., Olson, М. The Society Which Maximizes creativity / J.C. Gowan, М. Olson // Journal of Creative Behavior. 1979. №13(3), pp. 194–210.
Simonton D.K. Greatness: Who Makes History and Why / D.K. Simonton. New York: The Guilford Press, 1994.
Seltzer K., Bentley T. The creative age: knowledge and skills for the new economy / K. Seltzer, T. Bently. London: DEMOS, 1999.
Tan, G. Managing creativity in organization: A total system approach. Creativity and innovation Management. 1998. Vol. 7, No. 1, pp. 23–31.
The Science of Creativity / Management Development Review. 1997. Vol. 10. Num. 6, pp. 203–204.
Xu, F., McDonnell, G., and Nash, W. A survey of creativety courses at universities in principal countries. Journal of Creative Behavior. 2005. Vol. 39. No. 2, рр. 75–88.
Опубліковано
2020-12-24
Сторінки
36-40
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ