ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ СТАРТАПІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: стартап, екосистема стартапів, політика підтримки стартапів, інвестування стартапів, людський капітал, інфраструктура стартапів

Анотація

У статті розглядається роль держави як суб’єкта формування вітчизняної екосистеми стартапів. На основі аналізу міжнародного досвіду визначені існуючі у світовій практиці підходи до формування державної політики підтримки екосистеми стартапів, напрями та практичні інструменти стимулювання стартапів. Висвітлені відмінності між проактивною та реактивною політикою стимулюванння екосистеми стартапів. Проаналізовано сучасний стан державної підтримки стартапів в Україні. Хоча в Україні розвиток інноваційного підприємництва визначений як стратегічний пріоритет державної політики, однак темпи імплементації практичних заходів, спрямованих на досягнення цієї мети, є недостатніми. Визначені інструменти державного стимулювання вітчизняної екосистеми стартапів, що відносяться до державно-правового регулювання, інвестування стартапів, розвитку людського капіталу, створенння центрів компетенцій, інфраструктурного забезпечення, медіа та івент менеджменту.

Посилання


Інвестиції в українські стартапи у 2019: огляд українського венчурного та приватного капіталу. URL: http://uvca.eu/ua/news/investments-into-ukrainian-startups-in-2019-overview (дата звернення: 15.06.2020).
Геєць В.М. Бар'єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання. Економіка України. 2015. №1. С. 4–25.
Федулова Л.І. Марченко О.С. Інноваційні екосистеми: сутність та методологічні засади формування. Економічна теорія та право. 2015. № 2 (21). С. 21–33.
Бланк С., Дорф Б. Стартап: настольная книга основателя. Москва : Альпина Паблишер, 2013. 616 с.
Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора. Москва : Альпина Паблишер, 2013. 288 с.
Graham P. Startup equals growth. URL: http://www.paulgraham.com/growth.html. (дата звернення: 15.06.2020).
Попко О.В., Мальчик М.В. Сучасна парадигма стартапів у бізнесі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. 2014. № 811. С. 275–279.
Касич А.О., Джура А.М. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 24–31.
Мрихіна О.Б., Стояновський А. Р., Міркунова Т.І. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 9 (171). С. 215–225.
Курченко О.О. Державна підтримка стартапів у країнах ЄС: уроки для України. Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2016. С. 65–71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viep_2016_2016_10 (дата звернення: 04.05.2020).
Ситник Н.І. Інструменти державної підтримки екосистеми стартапів: досвід країн Центральної та Східної Європи. Проблеми економіки. 2020. №2. С. 55–62. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-55-62
Стратегія інноваційного розвитку України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. URL: https://www.businesslaw.org.ua/strategiya-innovaciinogo-rozvutku-ukrainy/ (дата звернення: 15.06.2020).
Startupblink / Startup Ecosystem Rankings Report 2019. URL: https://report.startupblink.com/ (дата звернення: 04.05.2020).
Васюков Г. Что нужно для формирования стартап-экосистемы в Украине? URL: https://investgazeta.ua/blogs/chto-nuzhno-dlya-formirovaniya-startap-ekosistemy-ukraine (дата звернення: 15.06.2020).
Global Innovation Index 2019. URL: https://www.globalinnovationindex. org/ gii-2019-report (дата звернення: 01.04.2020).
Янчишин С. Перспективы для IT: какие технологии будут востребованны в 2020 году. URL: https://mind.ua/ru/openmind/20207697-perspektivy-dlya-it-kakie-tehnologii-budut-vosstrebovanny-v-2020-godu (дата звернення: 15.06.2020).
Міністерство та Комітет цифрової трансформації України: Офіційний сайт. URL: https://thedigital.gov.ua/ (дата звернення: 15.06.2020).
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій: Закон України від 23.05.2017 р. № 2058-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2058-19#Text (дата звернення: 25.06.2020).
Український фонд стартапів: Офіційний сайт. URL: https://usf.com.ua/ (дата звернення: 25.06.2020).
Unit City: Tech Ecosystem Guide to Ukraine. URL: https://tech-ukraine.com (дата звернення: 15.06.2020).
Опубліковано
2020-12-24
Сторінки
30-35
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ