АНАЛІЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Ключові слова: конкурентоспроможність, зовнішньоекономічна діяльність, підприємства аграрної сфери, класифікація факторів, методико-прикладний інструментарій

Анотація

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах дії протекціоністських заходів на внутрішніх ринках України являється одним із головних напрямків підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств аграрного сектору. Вихід на ринки з високим рівнем конкуренції та поширеним використанням сучасних технологій створює можливості для здобуття нового досвіду і знань, які можуть бути ключовими факторами успішності підприємства у майбутньому. У статті проведено аналізування динаміки експортно-імпортних операцій у сфері сільськогосподарської продукції, було сформовано класифікацію факторів, які впливають на розвиток цієї галузі, і яка на відміну від інших, базується на врахуванні вагомості цих чинників, що дозволяє побудувати вичерпний їх перелік відкинувши ті фактори, вплив котрих є не суттєвими та врахувавши ті з них, чий вплив не можна ігнорувати, оскільки вони можуть відігравати вирішальну роль у забезпеченні певного рівня успішності вітчизняних підприємств аграрної сфери на міжнародних ринках.

Посилання


Вітлінський В.А. Аналіз оцінка і моделювання економічного ризику. Київ : ДЕМІУРГ, 1996. 212 с.
Долішній М., Козоріз М., Мікловда В. та ін. Підприємництво в Україні: проблеми становлення та розвитку : монографія / за ред. Долішній М. Ужгород. Карпати, 1997. 358 с.
Мазаракі А.А., Юхименко В.В., Гребельник О.П. та ін. Управління експортним потенціалом України : монографія. Київ : КНТЕУ, 2007. 210 с.
Пономаренко В.С., Піддубна Л.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Підручник. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. 328 с.
Прокопенко О.В. Формування стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств : монографія / за ред. Ю.С. Шипуліної. Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. С. 384–391.
Олефіренко О.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. 272 с.
Stalk G. (1998) Time – next source of competitive advantage, “Harvard Business Review”, July-August.
Опубліковано
2020-12-24
Сторінки
25-29
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ