ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ В УМОВАХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: професійна кар’єра, самоменеджмент, освітня траєкторія, безперервне навчання, тенденції розвитку, кар’єрний процес, людський капітал

Анотація

У оглядовій статті розглядаються основні тенденції розвитку професіоналізму в умовах глобалізації, дається сучасне уявлення про освіту дорослих як феномен вітчизняної і світової культури, як силі, що долає протиріччя цивілізації, джерелі безперервного розвитку людини в професії. Автором підкреслюється важливість акмеологічних технологій і технологій критичного мислення в організації кар'єрного супроводу викладача закладу вищої освіти.

Посилання


Андрутенко В.П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу). Вища освіта України. 2011. № 1. С. 11–18.
Бастун М. Культурологічний підхід в освіті як засіб соціалізації особистості майбутнього педагога. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. 2012. Вип. 6. С. 61–64.
Бутенко Н. Компетенції сучасного викладача вищої школи в контексті реалізації його місії. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2009. Вип. 25. Ч. 1. С. 31–39.
Каленюк І.С. Проблеми розвитку освіти в Україні в умовах сучасної глобалізації. Вища освіта України. 2006. С. 366–381.
Лозовецька В.Т. Концептуальні засади професійного саморозвитку сучасної особистості. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер.: Професійна педагогіка. 2011. № 1. С. 33–39.
Пальчевський С.С. Акмеологія – поклик майбутнього. Акмеологія в Україні : наукове видання. 2010. №1. С. 7–13.
Ревть А. Освітні орієнтації дорослих людей. Педагогіка. 2017. № 5/37. С. 165–170.
Султанова Л.Ю. Етапи розвитку полікультурної компетентності майбутнього викладача закладу вищої освіти. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: збірник наукових статей / За ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук'янова Л.Б. Київ : Знання України, 2018. С. 238–245.
Опубліковано
2020-12-24
Сторінки
19-24
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ