СТАН РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: глобалізаційні процеси, вища освіта, заклади вищої освіти, фінансування, ринок освітніх послуг, якість освітніх послуг, бюджетні асигнування на освіту, науково-технічний потенціал країни

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану розвитку механізму фінансового забезпечення системи вищої освіти в умовах глобалізації світової економіки. Досліджено термінологію, яка використовується для позначення стану розвитку механізму фінансування закладів вищої освіти тощо. Охарактеризовано визначальні фактори розвитку фінансового забезпечення системи вищої освіти, для подальшої трансформації системи організації та управління української науки. Виявлено, що проблеми фінансового забезпечення закладів системи освіти залишаються невирішеними і певною мірою залежать від ефективності побудови та реалізації механізму державного фінансування. Проведено аналіз державного фінансування на систему освіти.

Посилання


Александрова В.П., Скришевська М.Г. Державне науково-технічне програмування в системі управління розвитком науки і техніки. Проблеми науки. 2006. № 8. С. 2–7.
Більше грошей сильнішим. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-groshej-silnishim-mon-opublikuvalo-rozpodil-derzhfinansuvannya-universitetiv-u-2020-roci (дата звернення: 22.08.2020).
Боголіб Т.М. Роль освіти і науки у постіндустріальному розвитку України. Київ : Корпорація, 2010. 406 с.
Закон «Про освіту». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (дата звернення: 01.09.2020).
Концепція реформування економічної діяльності у сфері вищої освіти України. Ліга Закон. 2017 URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT4045.html (дата звернення: 18.08.2020).
Лучко М.Р. Контроль у державному секторі економіки : навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 287 с
МОН представило нову систему фінансування вузів. URL: https://ukr.lb.ua/society/2020/01/24/448064_mon_predstavilo_novu_sistemu.html (дата звернення: 05.09.2020).
Словник фінансово-правових термінів / За заг. ред. д. ю.н., проф. Л.К. Воронової. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Алерта, 2011. 558 с.
Федосов В. Бюджетний менеджмент : Підручник. Київ : КНЕУ, 2008. 864 с.
Фінансове забезпечення закладів освіти під призмою нового закону про освіту. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/october/issue-39/article-31417.html (дата звернення: 01.09.2020).
Фінансування ЗВО :уряд запровадив нову модель розподілу коштів.URL:https://24tv.ua/education/finansuvannya_vnz_uryad_zaprovadiv_novu_model_rozpodilu_koshtiv_n1269416 (дата звернення: 20.08.2020).
Фінансування освіти і науки в Україні. URL: https://et.in.ua/statistika-2/byudzhet/informaciya-shhodo-finansuvannya-osviti-i-nauki-v-ukraїni/ (дата звернення: 04.09.2020).
Ченцов В. В. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та ідеї для реформи. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2019/10.pdf (дата звернення: 21.08.2020).
Черевичний Г.С. Вища освіта України: новації, проблеми, перспективи . Наука та наукознавство. 2007. № 1. С. 107–112.
Шевченко Л.С. Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. С. 222–233.
Шевальє Т., Ейшер Ж.К. Фінансування вищої освіти: десять років змін. Вища школа. 2005. № 2. С. 85–94.
Ukrstat.org – публікація документів Державної Служби Статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm (дата звернення: 04.09.2020).
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
90-96
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ