ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ

Ключові слова: ринок праці, демографічна ситуація, чисельність населення, соціально-економічна нестабільність, системно-динамічне моделювання

Анотація

В умовах посилення несприятливого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток країни, таких як глобалізація економіки, торгівлі, ринку праці, наслідки четвертої промислової революції «Індустрія 4.0», поширення пандемії Covid-19 та соціально-економічної нестабільності в країні, зростає актуальність моніторингу ключових факторів ефективного функціонування ринку праці України, одним з яких є стан демографічної ситуації в країні. Метою статті є аналіз динаміки основних показників демографічних процесів в Україні та їх прогнозування на основі системно-динамічної моделі. В статті проведено дослідження демографічної ситуації в Україні, проаналізовано динаміку чисельності наявного населення, природного та міграційного приросту населення країни, розподілу постійного населення за віковими групами. В роботі представлено результати моделювання середньої чисельності наявного населення України за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначені прогнозні значення основних демографічних показників на 2021-2022 роки. Запропоновано ряд заходів в сфері державного регулювання демографічної ситуації, які спрямовані на зростання чисельності населення країни.

Посилання


Баб’як Г.П. Демографічні чинники та їх вплив на відтворення трудового потенціалу України. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 362–366.
Статівка Н.В., Смаглюк А.А. Демографічна складова економічної безпеки України. Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 1. С. 280–287.
Магдіч А.С. Вплив соціальних факторів на економічне зростання: вітчизняний аспект. Економічний нобелівський вісник. 2015. № 1. С. 68–78.
Плинокос Д.Д. Аналіз впливу природного та механічного руху населення на стан трудових ресурсів. Держава та регіони. 2015. №4(85). C. 18–23.
Цвігун І.А. Демографічна безпека України та напрями її регулювання: монографія. Кам`янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. 400 с.
Яковенко Т.В. Особливості сучасної демографічної кризи в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2014. № 1122. С. 77–83.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 27.08.2020).
Europe: Quality of Life Index by Country 2019. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2019®ion=150 (дата звернення: 27.08.2020).
В Україні на 10 працюючих припадає 11 пенсіонерів. Інтернет-Видання «Економічна правда». URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/15/643625/
(дата звернення: 27.08.2020).
Населення України за 2018 рік (Демографічний щорічник). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ukr_2018.pdf (дата звернення: 27.08.2020).
Крамар О. Демографія. Недооцінена загроза. Інтернет-Видання «Тиждень UA». URL: https://tyzhden.ua/Economics/233708 (дата звернення: 27.08.2020).
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
76-82
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА