МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ АВІАПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: зовнішнє середовище, макроекономічні фактори, методи прогнозування та моделювання, методи оцінки наслідків, експертні методи, авіапідприємство

Анотація

У статті визначено, що макроекономічними вважаються фактори опосередкованого впливу на діяльність авіапідприємств, які складаються із системи чинників, котрі підприємство не в змозі контролювати. На основі чого автором виділено систему головних факторів макроекономічного впливу на функціонування авіапідприємств та встановлено сприятливі та несприятливі наслідки такого впливу. На основі проведеного ретроспективного аналізу автором запропоновано систематизувати методи оцінювання впливу макроекономічних факторів на діяльність авіапідприємств у такі три групи: методи прогнозування та моделювання, методи оцінки наслідків та експертні методи. Глибинне дослідження сучасних експертних методів дало можливість представити авторське узагальнення етапів проведення SWOT-аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності авіапідприємств. Результатом науково-теоретичного узагальнення літературних джерел стала авторська модель поетапного проведення PEST-аналізу впливу макроекономічних факторів на діяльність авіапідприємств, наслідком проведення якого є отримання формалізованої критеріальної оцінки сили впливу факторів кожної групи на розвиток авіапідприємства на конкурентних ринках.

Посилання


Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. Москва : Дело, 1992. 702 с.
Scott S., Porter M. The New Challenge to America’s Prosperity Findings from the Innovation Index. Washington DC Council on Competitiveness, 1999.
Scott S., Porter M. National Innovative Capacity. Washington DC Council on Competitiveness, 2002.
Шершньова З., Оборська С. Стратегічне управління. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.
Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 560 с.
Мейер В. Маршал. Оценка эффективности бизнеса / Маршал В. Мейер / Пер. с англ. А.О. Корсунский. Москва : ООО «Вершина», 2004. 272 с.
Мартиненко В.П. Стратегія життєздатності підприємств промисловості: Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 328 с.
Клівець П.Г. Стратегія підприємства : Навч. посібник. Київ : Академвидав, 2007. 320 с.
Мехеда Н., Савченко А. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства. URL: http://www.rusnauka.com/15_NNM_2014/Economics/10_170149.doc.htm. (дата звернення: 14.07.2020).
Нижник В.М. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств. Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент. 2012. № 9 (2). С. 334–345.
Хангер Дж. Девид, Уилен Т.Л. Основы стратегического менеджмента: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Менеджмент» ; пер. с англ. Изд. 4-е. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 319 с.
Протасова Л.В. Деякі теоретичні аспекти стратегічного планування діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 4. С. 216–220.
Зук К. Стратегии роста компании в епоху нестабильности : Пер. с англ. / Зук Крис, Аллен Джеймс. Москва : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 192 с.
Березін О., Безпарточний М. Стратегія підприємства : навч. пос. Київ : Ліра-К, 2010. 224 с.
Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 302 с.
SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій : Навч. посіб. / За ред. Л.В. Балабанової. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2005. 301 с.
Тесленок І.М. Кримська Л.О. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі управління промисловим підприємством : монографія. Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя, 2012. 109 с.
Шляхта О.М. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного менеджменту підприємства. Економічний простір. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. 2012. Вип. 68. С. 301–309.
Кривда В.І., Кривда О.В., Нараєвський С.В. Можливості удосконалення методики SWOT-аналізу. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. праць МННЦ ІТіС. 2007. № 12. С. 74–77.
Мех О.А. Можливості удосконалення методики SWOT-аналізу. Наука та наукознавство. 2012. № 1. С. 21–26.
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
52-59
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ