СКЛАДОВІ ДІЛОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: стратегія, розвиток, розвиток підприємства, ділова стратегія розвитку, глобалізація

Анотація

Стаття присвячена розгляду сутності ділової стратегії розвитку підприємства, яка базується на стратегічних орієнтирах розвитку підприємства, діловій активності, стратегічній адаптації розвитку підприємства. Встановлено, що стратегічні орієнтири є метою, до якої прагне підприємство, а стратегія – це засіб для досягнення цієї мети. З’ясовано, що ділова активність підприємства – це комплексна характеристика, яка відображає зусилля підприємств, спрямовані на забезпечення динаміч¬ності розвитку і досягнення поставлених цілей. Доведено, що підприємства безпосередньо взаємодіють із зовнішнім середовищем, враховуючи тенденції розвитку глобалізаційних процесів. Оскільки підприємство є відкритою системою, то доведено, що основними джерелами розвитку відкритих систем є внутрішні і зовнішні протиріччя. Визначено, що стратегічна адаптація підприємства дає можливість зменшити стратегічну вразливість підприємства у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Розглянуто розвиток підприємства з боку ідентифікуючих ознак його стану. Доведено, що ділова стратегія розвитку підприємства пов’язана саме із розвитком підприємства через стратегічні орієнтири, які відображають цілі розвитку підприємства. Ділова стратегія розвитку підприємства розглядається як активна стратегія, яка ґрунтується на швидкості дій підприємства завдяки зміні тенденціям зовнішніх процесів суспільства; гнучкості процесів, які відбуваються на підприємстві, при цьому враховуючи інтенсивність використання ресурсів підприємства (трудові, матеріальні, економічні, фінансові, технічні, інформаційні); постійному пошуку і запровадженню нововведень у діяльність підприємства, а саме у виробничій, комерційній, економічній, соціальній, збутовій та управлінській. Запропоновано фундаментальні критерії ділової стратегії розвитку підприємства: унікальність (застосування власної виняткової стратегії); реалізованість урахуванням наявних ресурсів (фінансових, кадрових, сировинних і технологічних); гнучка адекватність (власні стратегічні зміни повинні бути адекватні змінам зовнішнім); ефективність: економічна, фінансова, виробнича або соціальна.

Посилання


Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент : учебное пособие. Москва : ИНФРА-М, 2007. 236 с.
Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации : учебное пособие. Москва : Дело, АНХ, 2008. 288 с.
Бгашев М.В. Стратегический менеджмент : учебное пособие. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2012. 181 с.
Тимчишин-Чемерис Ю.В., Гвоздь С.І. Поняття ділової активності підприємства та напрями її підвищення. Наука онлайн. 2015. № 14. С. 161–170.
Марченко О.І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств. Фінанси України. 2007. № 5. 144 с.
Ансофф И. Стратегическое управление. Москва, 1989. 303 с.
Volberda H.W. Building Flexible Organizations for Fast-moving Markets. Long Range Planning. 1997. vol. 30. nо. 2. Р. 169–183.
Комаринець С.О. Гнучкість організації як передумова її успішної діяльності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2006. № 567: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 256–260.
Plyaskina A. The concept of the essence «enterprise development» taking into account the impact of the external environment. Вісник ХНТУ: Управління та адміністрування. 2020. № 2(73). С. 87–92.
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
49-51
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ