АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ В ХОЛОДНИХ ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: ефективність, логістика, холодна ланцюг поставок, підприємство, аналіз, моделювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню системи аналізу ефективності в холодних ланцюгах поставок підприємств харчової промисловості. Досліджено моделі взаємозв'язку загальних логістичних витрат з ключовими показниками ефективності діяльності підприємств харчової промисловості. Розроблено алгоритм оцінки впливу економічних показників на ефективність холодних ланцюгів поставок з урахуванням використання моделей, що дозволяє виявляти напрямки змін для забезпечення необхідного рівня ефективності логістичної системи підприємств в цілому. Сформовано підходи і моделі для оцінки показників ефективності в холодних ланцюгах поставок підприємств харчової промисловості. Запропонований підхід дозволяє простежити вплив витрат, що виникають в холодних ланцюгах поставок на показники економічної ефективності.

Посилання


Ананко І.М. Оцінка ефективності функціонування логістичних систем на АТП. Економіка транспортного комплексу. 2014. №24. С. 125–138
Впровадження збалансованої системи показників / Horváth&Partners; пер. с нем. 3-е изд. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. С. 478.
Гончар Л.А. Підвищення ефективності комерційної логістики на підприємствах роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04. Полтава, 2009. С. 20.
Григорьев М.Н. Логистика : учеб. пособие для студентов вузов. Москва : Гардарики, 2006. С. 63.
Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика : учебник / под ред. В.И. Сергеева. Москва : Эксмо, 2008. С. 944.
Жук Ю.О. Система показників ефективності логістичного управління підприємствами готельного господарства. Економічний простір. 2013. № 71. С. 162–172.
Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Мартин Кристофер; пер. с англ.; под общ. ред. В.С. Лукинского. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 316 с.
Маркетинговая логистика / Мартин Кристофер, Хелен Пэк; пер. с англ. Москва : Технологии, 2005. С. 200.
Питуляк Н. С. Логістична система – основа підвищення ефективності функціонування підприємств сфери послуг. Інноваційна економіка. 2013. № 6. С. 218–221.
Сергеев В.И. Управление цепями поставок : учебник для бакалавров и магистров. Москва : Издательство Юрайт, 2014. С. 479.
Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Москва : ИНФРА–М, 2005. С. 797.
Стримовская А.В. Интегрированное управление цепями поставок: теории, модели и методы. Логистика и управление цепями поставок. 2017. № 3 (80). С. 40–56.
Терешкина Т.Р. О стоимостной концепции в логистическом менеджменте. Логистика. 2008. № 4. С. 20–21.
Щербакова О.М. Методи оцінки і управління вартістю компанії, засновані на концепції економічної доданої вартості. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3145/10/0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_9.pdf (дата звернення: 10.09.2020).
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
44-48
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ