БІЗНЕС-АНАЛІТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ключові слова: сільське господарство, рослинництво, тваринництво, рентабельність, урожайність, перспективи розвитку

Анотація

Стаття присвячена аналітичному оцінюванню сучасного стану сільського господарства в Херсонській області зокрема та України загалом на основі статистичної інформації, визначенню позитивних та негативних тенденцій розвитку, а також виявленню існуючих або потенційних проблем розвитку галузі сільського господарства. Проаналізовано рентабельність виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах України протягом періоду 2000-2018 рр. Досліджено динаміку урожайності сільськогосподарських культур Херсонщини за 2010-2019 рр. Проведено порівняння урожайності основних видів сільськогосподарських культур у цілому по Україні та в Херсонській області в 2019 р. Побудовано просторову діаграму валового збору соняшника в Херсонській області за рахунок зміни посівної площі та урожайності. За результатами дослідження виконано прогноз урожайності до 2024 р. на прикладі соняшника шляхом визначення нижчої та верхньої довірчих границь. Визначено тенденції, виявлено проблеми розвитку галузі сільського господарства. Окреслено основні напрямки подальшого розвитку сільськогосподарської галузі.

Посилання


Олійник Н.М. Ринкові перспективи розвитку агропромислового комплексу Південного регіону України. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 2 (44). С. 144–148.
Шарапа І.В., Макаренко С.М., Олійник Н.М. Підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу як головного критерію розвитку сільських територій. Економічний простір : Збірник наукових праць. 2011. № 47. С. 146–152.
Божидай. І.І. Аналіз сільськогосподарської галузі України. Ефективна економіка. 2018. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 30.05.2020).
Бурачек І.В., Михайленко Н.В. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 134–137.
Бурляй А.П. Оцінка впливу еколого-економічних чинників на розвиток сільського господарства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. Вип. 35. С. 7–12.
Олійник Н.М., Макаренко С.М., Лашкевич В.О. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку сільського господарства Херсонщини. Економічна система України: стан, проблеми, перспективи : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Херсон, 24-25 жовтня 2019 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ». 2019. С. 124–127.
Наумов О.Б., Наумова Л.М., Наумова О.В. Глобальні виклики та загрози агропродовольчій сфері України, спричинені пандемією COVID-19. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 28 квітня 2020 р. Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. С. 549–551.
Олійник Н.М. Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств Херсонської області. Управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах : колективна монографія. Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2016, С. 40–51.
Пристемський О.С. Аналіз індикаторів фінансової безпеки розвитку сільського господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 14. Ч. 2. С. 80–83.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 30.05.2020).
Статистичний збірник: Сільське господарство України. 2018. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 235 с.
Олійник Н.М., Ткач А.І. Особливості планування виробництва продукції на сільськогосподарському підприємстві. Соціально-економічні проблеми сучасності : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р. Маріуполь, 2017. С. 359–365.
Головне управління статистики у Херсонській області. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 30.05.2020).
Статистичний збірник: Рослинництво України. 2019. Київ : Державна служба статистики України, 2020. 183 с.
Олійник Н., Макаренко С., Лашкевич В. Бізнес-аналітика виробництва та урожайності соняшника в Херсонській області. Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : Збірник тез за матеріалами ХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (для викладачів, аспірантів, студентів, школярів), м. Ірпінь, 25 листопада – 1 грудня 2019 р. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1C3-GWIhU0S7MBdOBzP4oBM97rezhhjM9/view (дата звернення: 30.05.2020).
Статистичний збірник: Тваринництво України. 2019. Київ : Державна служба статистики України, 2020. 158 с.
Макаренко С.М., Олійник Н.М., Шарапа І.В. Економічні проблеми розвитку сільського господарства в сучасних умовах ринку. Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції: В 2 т., м. Київ, 29-30 листопада 2012 р. Київ.-Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. Т. 1. С. 75–78.
Танклевська Н.С. Формування фінансової політики сталого розвитку сільського господарства. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України : колективна монографія. Херсон : ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. С. 237–248.
Миколайчук В.І. Макроекономічні аспекти управління інноваційною діяльністю в аграрному секторі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. Вип. 36. С. 45–53.
Мікловда В.П., Кубіній Н.Ю., Кубіній В.В. Кластер як стратегічний ресурс формування інноваційного потенціалу агропромислового комплексу України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2014. Вип. 1 (42). С. 6–9.
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
32-39
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ