АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • І.Є. Адамська
Ключові слова: будівельні підприємства, оцінка вартості підприємства, дохідний, ринковий, майновий підходи

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних та практичних підходів до виберу методів оцінки вартості будівельних підприємств. Визначено та детально охарактеризовано особливості діяльності підприємств будівельної галузі, які безпосередньо впливають на формування вартості будівельної продукції та, як наслідок, вартості будівельного підприємства у цілому. Акцентовано увагу на застосуванні специфічних принципів формування вартості об’єктів у будівництві. Для оцінки вартості будівельних підприємств застосовуються загальноприйняті у міжнародній та вітчизняній практиці підходи: дохідний, ринковий, майновий. Однак їх реалізація потребує врахування особливостей діяльності підприємств будівельної галузі та ціноутворення у будівництві. У статті охарактеризовано дані підходи, визначено методичні прийоми, які використовуються в межах кожного з них. Автором зосереджено увагу на особливостях використання зазначених підходів для підприємств будівельної галузі шляхом дослідження переваг та недоліків кожного підходу.

Посилання


1. Концепція інтегрування системи ціноутворення держав – учасниць СНД і впровадження інноваційних методів визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестиційно-будівельного процесу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_m67 (дата звернення: 03.05.2020).
2. Костирко Р.О., Тертична Н.В., Шевчук В.О. Комплексна оцінка вартості підприємства : монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, академіка НАН України М.Г. Чумаченко. Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2007. 224 с.
3. Про затвердження НС № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : Постанова КМУ від 10.09.2003 № 1440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (дата звернення: 23.04.2020).
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
87-91
Розділ
СЕКЦІЯ 7 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ