ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ РОЗВИТКУ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: банківська інновація, інноваційна діяльність, дистанційне обслуговування, цифровий банкінг, банківський продукт, банківська послуга

Анотація

У статті розглянуті питання необхідності впровадження банком сучасних технологій обслуговування клієнтів та охарактеризовані позитивні і негативні наслідки їх застосування з метою отримання конкурентних переваг на ринку банківських послуг. Визначено та розглянуто основні тенденції розвитку банківського обслуговування та інновацій у цій сфері, висвітлено проблеми їх впровадження та перспективи використання. На підставі оцінки основних загроз використання новітніх підходів до обслуговування клієнтів банківських установ авторами визначено напрями подальшого розвитку банківських інновацій з метою підвищення якості банківського сервісу в Україні.

Посилання


1. Гребенюк Н.В. Оцінювання інноваційної складової маркетингової діяльності банку та визначення її впливу на ефективність функціонування банку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 3. С. 111–125.
2. Диба М.І., Юркевич О.М., Майорова Т.В., Власова І.В. та ін. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України : монографія / Київ : КНЕУ, 2013. 425 с.
3. Єсіна О.Г. Інтернет-банкінг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 209–213.
4. Замула А.О. Економіко-математичне моделювання інноваційної діяльності комерційних банків. Вісник Запорізького національного університету. 2011. №3. С. 82–89.
5. Карчева І.Я. Сучасні тенденції інноваційного розвитку банків України в контексті концепції Банк 3.0. Фінансовий простір. 2015. № 3. С. 299–305.
6. Козьменко С.М., Васильєва Т.А., Лєонов С.В. Маркетинг банківських інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 1. С. 13–28.
7. Кучанський О.Ю., Мазурак В.В. Перспективи розвитку в Україні систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів. Управління розвитком складних систем. 2015. № 23 (1). С. 115–119.
8. Лубенець С.В., Гришунін В.В. Моделювання інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банків. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна. 2016. Вип. 90. С. 97–107.
9. Мамонова К.М. Моделювання інвестиційної привабливості підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.11. Київ, 2010.
10. Нєізвєстна О.В. Огляд новітніх електронних технологій і аналіз розвитку сучасного банку. Технологический аудит и резервы производства. 2016. Том 2. № 6. С. 28–31.
11. Поповенко Н.С., Марченко Н.Б. Інноваційні процеси у банківській справі. Економічний простір. 2008. № 15. С. 99–104.
12. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua
13. ТОП найінноваційніших банків України. URL: https://marketer.ua/ua/the-best-innovative-banks-of-ukraine/ (дата звернення: 08.05.2020).
14. Vijayaragavan T. Modern Banking Services – A key Tool for Banking Sector. International Journal of Commerce, Business and Management. 2014. Vol. 3, № 4. Pp. 589–594.
15. Звіт з оверсайта інфраструктур фінансового ринку. 2019 рік. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-z-oversayta-infrastruktur-finansovogo-rinku-za-2019-rik (дата звернення: 08.05.2020).
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
69-73
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ