АКТУАЛЬНІСТЬ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЩОДО ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: сталий розвиток, альтернативні джерела енергії, генерація, енергопостачання, екологія, вартість електроенергії, тариф

Анотація

У статті розглянуто процес трансформації енергетичної галузі України на основі принципів сталого розвитку. Сьогодні в державі системи енергопостачання є прикладом неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Окрім того, соціальна спрямованість державної політики сприяє наростанню кризових явищ в енергетичній сфері. Водночас збільшується забруднення атмосферного повітря викидами парникових газів і забруднювальних речовин. Влаштування альтернативних джерел енергії – сонячних та вітрових електростанцій – вирішує проблему «теплового забруднення» атмосфери, проте суттєво підвищує як закупівельну вартість електроенергії, так і ціну для кінцевих споживачів. Обґрунтовано необхідність внесення змін у структуру та механізми ринку електроенергії. Для вирішення зазначених проблем запропоновано вжити заходів з удосконалення вимог чинних в Україні нормативно-правових і законодавчих актів з регулювання енергетичного сектору держави.

Посилання


1. Сталий розвиток. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток (дата звернення: 03.05.2020).
2. Програма дій «Порядок денний на XXI століття» : ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992 р.) / пер. з англ. 2-ге вид. Київ : Інтелсфера, 2000. 360 с.
3. Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. Київ : Геопринт, 2006. 200 с.
4. Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна». URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 28.04. 2020).
5. Енергетична стратегія України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : схвал. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL: https://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085 (дата звернення: 28.04.2020).
6. Паризька угода 2015. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Паризька_угода_2015 (дата звернення: 28.04.2020).
7. Украина попала в топ-100 стран по выбросу парникових газов: названо место. URL: https://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-banki/2018-10-09/ukrai na-popala-v-top-100-stran-po-vyibrosu-parnikovyih-gazov-nazvano-mesto-/142923 (дата звернення: 28.04.2020).
8. Про ринок електричної енергії : Закон України ; редакція від 29 грудня 2019 р., підстава № 394-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (дата звернення: 03.05.2020).
9. Про ратифікацію протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства : Закон України станом 1 січня 2020 р. № 2787-VI (2787-17) від 15 грудня 2010 р. ВВР. 2011. № 24. Ст. 170.
10. Паризька угода : ратифіковано Законом від 14 липня 2016 р. № 1469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61 (дата звернення: 03.05.2020).
11. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. : схвал. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-p (дата звернення: 28.04.2020).
12. Електроенергетика України. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Електроенергетика_України (дата звернення: 28.04.2020).
13. Прогнозний баланс електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 2020 р. URL: https://mineco.gov.ua/files/images/news_2020/29042020/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf (дата звернення: 03.05.2020).
14. Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України у грудні та за 2018 рік. (за фактичними даними). URL: https://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id= 245343597&cat_id=35081 (дата звернення: 28.04.2020).
15. Предун К.М. Еволюція концептуально-теоретичних основ еколого-економічної оптимізації: сучасні виміри та принципи реалізації. Ефективна економіка. 2020. №3. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=773. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.73.
16. Чех С.В. Ценовая истерика любителей дешевойэлектроэнергии – ни что иное как очередная манипуляция. URL: https://www.obozrevatel.com/economics/ tsenovaya-isterika-lyubitelej-deshevoj-elektroenergii-ni-chto-inoe-kak-ocherednaya-manipulyatsiya.html (дата звернення: 03.05.2020).
17. Чому електрика української генерації в рази дорожча за європейську. URL: https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-economy/3006695-comu-elektrika-ukrainskoi-generacii-v-razi-dorozca-za-evropejsku.html (дата звернення: 3.05.2020).
18. Ціни вгору. Як олігархи і шахраї зароблять на енергоринку, і чому Енергоатом скорочує виробництво дешевої енергії. URL: https://texty.org.ua/articles/100857/ciky-vhoru-yak-oliharhy-i-shahrayi-zaroblyatyu-na-enerhorynku-i-derzhavnyj-enerhoatom-skorochuye-vyrobnyctvo-elektroenerhiyi (дата звернення: 03.05.2020).
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
57-61
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА