ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СПРОМОЖНИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ключові слова: людський капітал, об’єднана територіальна громада, законодавство, конкурс; практика, трудовий розпорядок, дистанційна робота

Анотація

Метою статті є визначення ролі чинника розвитку людського капіталу в процесі створення та забезпечення сталого розвитку об’єднаних територіальних громад. Розкрито сучасне розуміння термін а «людський капітал», міститься історичний екскурс щодо реформи децентралізації, зазначено її завдання та цілі, акцентовано увагу на законодавчій невизначеності терміну завершення та ризиках, пов’язаних із застосуванням адміністративно-планового шляху завершення реформи. Акцентовано увагу на новій функції об’єднаних територіальних громад – забезпечення фінансової спроможності. Проаналізовано дослідження експертів із питань децентралізації в розрізі залежності фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад Херсонської області від наявності та якості людського капіталу. Розглянуто особливості чинного законодавства щодо формування органів місцевого самоврядування, механізми добору співробітників у виконавчі органи ОТГ, аспекти освітньої діяльності вищих навчальних закладів та процедуру проходження студентської практики, особливості нормативно-правових актів щодо встановлення трудового розпорядку та дистанційної роботи. Запропоновано конкретні механізми залучення носіїв капіталу та поліпшення його якості, а саме: зміна порядку проведення конкурсу на заняття вакантних посад в органах місцевого самоврядування, запровадження механізму обов’язковості проходження практики студентами, які здобувають визначені спеціальності на базі виконавчих органів об’єднаних територіальних громад. Запропоновано рекомендації органам місцевого самоврядування щодо ширшого використання норм Кодексу законів про працю України в частині встановлення внутрішнього трудового розпорядку. Надано оцінку необхідності адаптації вимогам часу процедури дистанційної роботи та доповнень чинного законодавства із цього питання.

Посилання


1. The world bank. What is human capital and why does it matter? URL: https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/the-human-capital-project-frequently-asked-questions (дата звернення: 12.03.2020).
2. Офіс реформ Кабінету Міністрів України. URL: https://rdo.in.ua/direction/decentralizaciya (дата звернення: 12.03.2020).
3. Офіційне представництво Президента України. Президент України окреслив першочергові завдання у сфері децентралізації та регіональної політики. URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-okresliv-pershochergovi-zavdannya-u-sferi-decentra-57089 (дата звернення: 12.03.2020).
4. Урядовий портал. Реформа децентралізації. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi (дата звернення: 12.03.2020).
5. Ініціатива «Децентралізація». Області. URL: https://decentralization.gov.ua/areas (дата звернення: 17.03.2020).
6. Ініціатива «Децентралізація». Оцінка фінансових показників бюджетів 806 ОТГ. Рейтинг за 2019 рік. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12192 (дата звернення: 17.03.2020).
7. Ініціатива «Децентралізація». Експерти проаналізували фінансові показники 806 ОТГ окремо по кожній області. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12277 (дата звернення: 17.03.2020).
8. Ініціатива «Децентралізація». Фінансова децентралізація і бюджети перших 159 об’єднаних громад в деталях – експертна стаття (+ презентація). URL: https://decentralization.gov.ua/news/5244 (дата звернення: 19.03.2020).
9. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» від 15 лютого 2002 р. № 169. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169-2002-%D0%BF (дата звернення: 22.03.2020).
10. Максименко С. Загальна психологія : навчальний посібник ; вид. 3-є, перероб. та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 248 с.
11. Наказ МОУ «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 8 квітня 1993 № 93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93 (дата звернення: 24.03.2020).
12. Кодекс Законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 25.03.2020).
13. Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам секритариата ВЦСПС, Постановление «Положение об условиях труда наемных работников» от 29.09.1981 № 275/17-99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81 (дата звернення: 25.03.2020).
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
46-50
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ