СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • С.М. Дубиніна
Ключові слова: продуктивність праці, вироблення, собівартість, витрати на виробництво, резерви, модернізація, автоматизація, персонал, показники

Анотація

Стаття присвячена розгляду теоретичних та практичних питань впливу продуктивності праці на собівартість виробництва, оскільки собівартість є ключовим показником економічної діяльності промислового підприємства. Визначено, що в сучасному світі продуктивність праці прямо пов’язана з технічним та інноваційним рівнем розвитку підприємств у державі. Встановлено, що держави з високим рівнем технічного та інтелектуального розвитку постійно модернізують та вдосконалюють свої виробництва промислової продукції задля отримання високого прибутку. Зазначено, що вітчизняним підприємствам важко витримувати боротьбу за ринок продукції з іноземними виробниками, оскільки сучасний покупець оцінює не тільки вартість товару, але й його якість. Внесені пропозиції щодо скорочення витрат за рахунок ефективної організації праці на виробництві, оптимізації структури персоналу.

Посилання


1. Варава Л.М., Варава А.А. Удосконалення системи оплати праці управлінського персоналу підприємства в напрямі розробки та реалізації стратегічних управлінських рішень. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_11_110 (дата звернення: 05.05.2020).
2. Зубрикіна М.В. Дослідження факторів підвищення ефективності управління трудовим потенціалом підприємства. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2013. Т. 14. Вип. 266. С. 72–85.
3. Круш П.В. Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства. Ефективна економіка. 2013. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_41 (дата звернення: 05.05.2020).
4. Козловський С.В., Козловський В.О., Козловський А.В. Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства). Економіка та держава. 2017. № 1. С. 4–9.
5. Николюк О.М. Управління витратами як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Бізнес-Інформ. 2016. № 4. С. 150–156.
6. Парасій-Вергуненко І.В. Стратегічний аналіз ефективності витрат на персонал: методологічні та методичні аспекти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Економічні науки». 2016. № 1. С. 110–116.
7. Синяєва Л.В. Регулювання витрат на оплату праці та використання резервів її зростання на рівні підприємства. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 2 (4). С. 267–281. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(4)__33 (дата звернення: 05.05.2020).
8. Череп А.В., Кудиевская Е.К. Производительность труда как источник оптимизации себестоимости продукции предприятия. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2017. № 3. С. 51–54.
9. Чорна Р.М. Продуктивність праці у сільському господарстві як основний чинник, що визначає науково-технічний прогрес галузі. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2013. Вип. 23. С. 126–133.
10. Харів П.С. Економіка підприємства : навчальний посібник. Тернопіль : Економічна думка, 2002. 428 с.
11. Череп А.В. Управління собівартістю : монографія. Харків : ВД «Інжек», 2005. 376 с.
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
32-36
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ