ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Ключові слова: соціальна політика, соціальні видатки, бюджет, джерела фінансування, соціальна інфраструктура, медичні послуги, освіта

Анотація

Стаття присвячена розробленню рекомендацій щодо вдосконалення бюджетного фінансування видатків соціального спрямування в Україні за результатами аналізу статистичних даних за останні шість років. Проаналізовано динаміку видатків бюджету соціального призначення, структуру доходів населення й соціальних видатків у Зведеному бюджеті. Досліджено розподіл джерел фінансування за сферами соціального захисту населення, розподіл витрат на різні види освіти та медичних послуг за організаціями, що фінансують. Запроваджене у 2020 р. формульне фінансування закладів вищої освіти запропоновано доповнити розрахунком державного замовлення на конкретні спеціальності з урахуванням європейського досвіду вирівнювання попиту на висококваліфіковану робочу силу. Рекомендовано розробити модель медичного страхування.

Посилання


1. Биркович Т.І. Вплив трансформаційних процесів у державі на формування принципів державного регулювання соціально-культурного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 86–89.
2. Бондарук Т.Г., Бондарук І.С. Соціальні аспекти економічної безпеки держави. Економічні горизонти. 2018. № 2 (5). С. 76–86.
3. Грубляк О.М., Мацкуляк А.А. Роль бюджету в реалізації соціальної політики держави. Молодий вчений. 2018. № 10 (2). С. 761–764.
4. Державна служба статистики України : офіційний web-ресурс. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 27.04.2020).
5. Іртищева І.О., Гуріна О.В., Работін Ю.А. Методичні підходи до оцінки ефективності регіональної соціальної політики у контексті задоволення суспільних потреб. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2018. № 2. С. 412–422.
6. Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності : Постанова від 24 грудня 2019 р. № 1146 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-%D0%BF (дата звернення: 27.04.2020).
7. Крайник О.П. Механізми контролю за реалізацією стратегій соціально-економічного розвитку регіону. Ефективність державного управління. 2018. № 1. С. 210–216.
8. Лисяк Л.В., Зюзін В.О. Механізм фінансового забезпечення соціальних програм в Україні. Економічний вісник університету: збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. 2018. № 37 (1). С. 236–245.
9. Видатки зведеного бюджету за роками. 2014–2019 / Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/expense/2019.
10. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років / МОЗ України. URL: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf (дата звернення: 27.04.2020).
11. Ніколіна І.І., Бондар М.В. Оцінювання ефективності управління регіональним соціальним розвитком. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 6. С. 28–38.
12. Новіков В.М. Бюджетний ризик: зміст та регулювання у соціальній інфраструктурі. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 1. С. 73–86.
13. Підлипна Р.П. Дослідження системної парадигми механізму державного регулювання соціального страхування. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 57. С. 33–38.
14. Приданникова Ю.Є. Статистичний аналіз динаміки і структури основних індикаторів рівня розвитку матеріального добробуту населення. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/176.pdf (дата звернення: 27.04.2020).
15. Прокопенко І.Ф., Олійник Ю.О. Державна соціальна політика як чинник економічного розвитку України. Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди «Економіка». 2018. № 18. С. 4–13.
16. Álvarez-Gálvez J., Jaime-Castillo A.M. The impact of social expenditure on health inequalities in Europe. Social Science & Medicine. 2018. Vol. 200. P. 9–18.
17. Buchheim L., Fretz S. Parties, divided government, and infrastructure expenditures: Evidence from U.S. states. European Journal of Political Economy. 2020. Vol. 61. Art. 101817.
18. OECD. StatExtracts: Complete database available via OECD’s iLibrary. Organization for economic co-operation and development. URL: http://stats.oecd.org (дата звернення: 24.04.2020).
19. Pidlypna R.P. Directions of reforming of social insurance system in Ukraine in the context of social security and material welfare. International Scientific Journal Euro-American Scientific Cooperation. 2015. Vol. 10. P. 10–13.
20. Reynolds M.M., Avendano M. Social Policy Expenditures and Life Expectancy in High-Income Countries. American Journal of Preventive Medicine. 2018. Vol. 54. Iss. 1. P. 72–79.
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
25-31
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ