ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

  • О.М. Христофорова
  • М.Т. Мінасян
Ключові слова: банківська ліквідність, ліквідність банківської системи, ліквідність банку, ліквідність балансу, функції ліквідності, фактори ліквідності, принципи ліквідності, нормативи ліквідності

Анотація

У статті досліджено сутність банківської ліквідності. На основі комплексного аналізу підходів до визначення понять запропоновано визначення поняття «ліквідність банку» та «ліквідність балансу». Зроблено висновок про те, що достатня ліквідність грає не менш важливу роль ніж достатність капіталу. Систематизовано основні функції ліквідності (трансформаційна, стабілізаційна, конкурентно-статусна функції і функція нівелювання ризику) та доповнено перелік організаційно-управлінською та стратегічною функціями. На основі факторного аналізу систематизовано набір факторів, що визначають забезпечення банківської ліквідності різних рівнів: глобальний (світовий), державний (країновий), регіональний та мікрорівень. Згруповано методи управління ліквідністю та здійснено аналіз економічних нормативів ліквідності банківської системи України за 2013-2019 рр.

Посилання


1. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. Петрозаводск. Петроком, 1993. 308 с.
2. Косарєва І.П., Крамська Д.О. Ліквідність банку: сутність та вплив основних факторів на діяльність банків. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29(1). С. 99–103.
3. Дзюблюк О. Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії. Світ фінансів. 2010. № 1. С. 7–16.
4. Швандар Д.В. Управление структурным профицитом ликвидности банковской системы. Финансовая система: Денежно-кредитная политика. 2017. №3. С. 57–70.
5. Міщенко В.І., Сомик А.В. Ліквідність банківської системи України: Науково-аналітичні матеріали. Київ. Центр наукових досліджень Національного банку України, 2008. 180 с.
6. Краснова І.В., Громницька І.Ю. Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах. Бізнес Інформ. 2018. №5. C. 343–350.
7. Андросова О.Ф., Пекарський Д.С. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання. Вісник Запорізького національного університету. 2015. № 1 (25). С. 139–145.
8. Безвух С.В. Ліквідність банку: сутність та фактори впливу. Ефективна економіка. 2015. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4650 (дата звернення: 12.11.2019).
9. Тарасевич Н.В. Окремі аспекти регулювання ліквідності банків. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 3. С. 276–282.
10. Литвинюк М.В. Ліквідність банку та банківської системи як показник ефективності діяльності банку та її вплив на прибутковість комерційного банку. Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 631–636.
11. Стандарти управління ліквідністю банків: департамент фінансової стабільності Національного банку України. 2018. 18 с. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=69900831 (дата звернення: 12.11.2019).
12. Шийко І.В. Оцінювання управління ліквідності банківських установ. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 68–74.
13. Економічні нормативи по банківській системі України за 2013-2019 рр.: офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist (дата звернення: 12.11.2019).
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
109-114
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ