ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: конкурентоспроможність, стратегія, інноваційний розвиток, підприємства машинобудування, конкурентна стратегія

Анотація

У роботі проаналізовано рівень розвитку машинобудування в Україні. Авторами доведено, що недостатньо дослідженими залишаються окремі підходи до обґрунтування та вибору цілей, критеріїв та способів їхнього досягнення відповідно до результатів моніторингу діяльності машинобудівного підприємства. Розглянуто теоретичні аспекти процесу формування стратегії інноваційного розвитку підприємства. Представлено процес формування стратегії інноваційного розвитку підприємства. Досліджено структуру реалізації промислової продукції за видами економічної діяльності. Запропоновано етапи процесу формування стратегії інноваційного розвитку машинобудівних підприємств з урахуванням ключових критеріїв. Представлено алгоритм формування конкурентної стратегії інноваційного розвитку підприємства.

Посилання


1. Войтко С.В. Компаративний та динамічний аналіз інноваційного розвитку України, країн «великої сімки» та нових індустріальних країн. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2013. № 10. С. 68–74.
2. Гусєва О.Ю., Яковчук А.М. Стан та структура машинобудівної галузі України в умовах глобальних економічних трансформацій. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 4 (22). С. 26–33.
3. Ковальчук С.В. Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія. Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст – 2», 2012. 280 с.
4. Койн К. Как упорядочить процесс разработки стратегии. Менеджмент и менеджер. 2007. № 11. С. 4–13
5. Кочетков С.В. Оценка инновационного потенциала промышленных предприятий. Экономист. 2006. № 5. С. 34–38.
6. Ліпич Л.Г. Радіщук Т.П. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства на засадах прогнозування кон’юнктури ринку автомобілебудування : монографія. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. 224 с.
7. Максимов Ю., Митяков С., Митякова О., Федосеева Т. Инновационное развитие экономической системы: оценка инновационного потенциала. Инновации. 2006. № 6. С. 41–43.
8. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школа стратегий. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 336 с.
9. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2008-2018 рр. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30.10.2019)
10. Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.
11. Саліхова О.Б. Оцінка високотехнологічної виробничої сфери – фундамент для створення дієздатної інноваційної стратегії держави. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 85–95.
12. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия : монография. Москва : Финансы и статистика. 2005. 304 с.
13. Федулова Л.І. Перспективи інноваційного розвитку промисловості України. Економіка і прогнозування. 2006. № 2. С. 58–76.
14. Шульгіна Л.М., Юхименко В.В. Інноваційний розвиток підприємств: формування стратегій : монографія. Київ. нац. техн. ун-т України «КПІ». Univest PrePress, 2015. 212 с.
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
68-75
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ