НАВЧАННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ АСПЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: персонал, кадри, людські ресурси, навчання, готельне господарство, готель, ефективність

Анотація

Стаття присвячена проблемі підвищення якості обслуговування на підприємствах готельного господарства шляхом навчання персоналу. Обґрунтовано, що в сфері обслуговування людський чинник стає головним фактором виробництва та надання послуг, а витрати на навчання персоналу, на його розвиток несуть підприємства задля формування власного людського капіталу, що в подальшому сприятиме ефективній роботі як співробітників, так і підприємства в цілому. Досліджено методи та засоби навчання персоналу, визначено особливості їх застосування в готельному бізнесі, виявлено переваги та недоліки методів навчання на робочому місці. Доведено необхідність систематичного навчання персоналу готельних підприємств як підґрунтя підвищення ефективності їх діяльності за рахунок підвищення якості готельного обслуговування.

Посилання


1. Дятлов В.А. Актуальные вопросы управления персоналом. Москва : ЗАО «КОНСЭКО», 2001. 163 с.
2. Кибанов А.Я. Управление персоналом: энциклопедический словарь. Москва : ИНФРА-М, 1998. 438 с.
3. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. Москва : Инфра – М, 1999. 214 с.
4. Крушельницька О.В., Мельничук Д П. Управління персоналом : навч. посібник. 2-є вид. перероб. і доп. Київ : «Кондор», 2006. 308 с.
5. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу. Київ : «Знання», 2006. 311 с.
6. Бєляєва С.С. Актуальні питання організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу в готелі. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 564–571.
7. Касич А.О., Бурба О.А. Інноваційні підходи в практиці управління персоналом конкурентоспроможного підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 16. Ч. 1. С. 130–134.
8. Килин О.В., Тимчишин Ю.В. Формування персоналу підприємства готельного господарства: вітчизняний та зарубіжний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 22. Ч. 2. С. 20–24.
9. Булгакова А.К. Сучасні методи управління персоналом на підприємствах готельного господарства. Комунальне господарство міст. 2012. № 102. С. 494–498.
10. Бунтова Н.В. Розвиток системи кадрового забезпечення готельного господарства України: методолого-методичні аспекти. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11677/12-Byntova.pdf (дата звернення: 08.11.19).
11. Вакуленко Т.В. Сучасні аспекти управління персоналом на підприємствах готельного господарства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Економіка, організація і управління підприємством. 2013. № 5 (61). С. 113–117.
12. Козак К.Б., Маркова Г.Ф. Дослідження проблем управління персоналом в готельно-ресторанній галузі. Економіка харчової промисловості. 2015. Т. 7. Вип. 4. С. 45–51.
13. Калініченко Л.Л., Старигана Ю. Мотивація персоналу як чинник підвищення якості послуг підприємств готельного бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 948–951.
14. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга. Санкт-Петербург : Изд-во «Речь», 2005. 224 с.
15. Коучинг: истоки, подходы, перспективы / Сост. М.А. Данилова, Е.В. Фролова / Пер. с англ. С. Швецовой. Санкт-Петербург : Изд-во «Речь», 2003. 110 с.
16. Мордовин С.К. Человеческий потенциал: принципы и социальные технологии инновационного анализа ситуаций. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 256 с.
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
54-58
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ