МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Ключові слова: аграрний сектор, інноваційна діяльність, макроекономічні чинники, політично-правове середовище, міжнародне середовище, інформаційне середовище, економічне середовище, науково-технічне середовище, екологічне середовище, соціально-культурне середовище

Анотація

У даній роботі розглянуто сучасний стан та роль аграрного сектору в економіці України, необхідність реалізації його потенціалу за рахунок сучасних технологій. Обґрунтовано необхідність впровадження інновацій в сільськогосподарське виробництво. Метою статті є дослідження макроекономічних умов управління інноваційною діяльністю в аграрному секторі України. Досліджено та систематизовано складові інноваційного макроекономічного середовища аграрного сектору. Розкрито вплив міжнародного, політично-правового, інформаційного, економічного, науково-технічного, екологічного та соціально-культурного середовища на впровадження інновацій в аграрне виробництво. Виявлено, що аграрна сфера в Україні залишається найбільш консервативною до нововведень і вимагає підтримки держави. Для України життєво необхідним є впровадження екологічно чистого виробництва. Сільськогосподарські виробники в процесі виробництва необхідних обсягів продукції встановленої якості  зобов’язані дотримуватися принципу мінімальних витрат матеріальних ресурсів і мінімального негативного впливу на довкілля. Важливим макроекономічним аспектом управління інноваційною діяльністю аграрного сектору України є створення логістичної та інформаційної інфраструктури. Пропонується посилити увагу соціально-культурній складовій  розвитку сільських територій, перейти від декларативності в нормативно-правовій базі аграрного законодавства до розробки та впровадження соціальних стандартів і нормативів у сільській місцевості.

Посилання


1. Володін С.А. Модель інноваційного розвитку аграрної науки на прикладі системи НААН України. Інноваційна економіка. 2014. № 3. С. 5–24.
2. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с.
3. Коденська М.Ю., Сегеда С.А. Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 30–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_6_5 (дата звернення: 05.11.2019).
4. Мазнєв Г.Є., J. Skudlarski. Інноваційний розвиток техніки і технологій для аграрного виробництва. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2018. Вип. 191. С. 3–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2018_191_3 (дата звернення: 05.11.2019).
5. Россоха В.В. Інноваційна парадигма управлінської діяльності. Агроінком. 2005. Вип. 5–6. С. 59–61.
6. Cпаський Г.В. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції. Економіка АПК. 2017. № 9. С. 33.
7. Федулова П., Пашута Н. Развитие национальной инновационной системы Украины. Экономика Украины. 2005. № 4. С. 35–46.
8. Амбросов В.Я., Маренич Т.Г. Великотоварні підприємства як основа впровадження інновацій. Економіка АПК. 2017. № 6. С. 14–19.
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 05.11.2019).
10. Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1017–р. Кабінет Міністрів України. URL: http://kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayini-dorozhnoyi-karti-srategichnogo-rozvitku-torgivli-na-20172021-roki. (дата звернення: 05.11.2019).
11. Матвєєв П.С. Державні гарантії і програмне регулювання як складові державного впливу та стимулювання учасників інноваційної діяльності. Наше право. 2015. № 1. С. 103–109.
12. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04 липня 2002 року № 40. Верховна рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15. (дата звернення: 05.11.2019).
13. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-12. Верховна рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12. (дата звернення: 05.11.2019).
14. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16 липня 1999 року № 991-XIV. Верховна рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=991-14. (дата звернення: 05.11.2019).
15. Столярчук Н. М. Проблеми нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL: http://magazine.faaf.org.ua/ (дата звернення: 05.11.2019).
16. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/ua/news/v-ukrainskomu-apk-vprovadzhuetsya-333-investproekti-na-mayzhe-35-mlrd-griven. (дата звернення: 05.11.2019).
17. Данкевич В.Є., Макаренко Ю.П. Державні земельні банки – формування та функціонування в ринково-розвинутих країнах. Наукові праці полтавської державної аграрної академії. Серія: економічні науки. 2014, Випуск 8. Том 1. С. 93–98.
18. Коритник М., Шпичак О. Порівняльний аналіз земельних відносин в Україні з країнами з розвинутою економікою. Вісник Хмельницького національного університету. 2009, № 6. Т. 1. С. 256–257.
19. Кернасюк Ю. Державна підтримка АПК. Агробізнес сьогодні. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/14260-derzhavna-pidtrymka-apk.html (дата звернення: 05.11.2019).
20. Тютюнник М. Г Науково-технічний прогрес – основа економічного зростання аграрного виробництва. Полтавська державна аграрна академія. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/01/301.pdf (дата звернення: 05.11.2019).
21. Про рекомендації парламентських слухань на тему: Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів: постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 року № 2632–VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2632-vi (дата звернення: 05.11.2019).
22. Кобець А.С., Грицан Ю.І., Катан Л.І. Природовідтворення агроландшафтів та зменшення екодеструктивного впливу аграрного виробництва Дніпропетровської області на навколишнє середовище. Екологія і природокористування. 2013. Випуск 17. С. 16–28.
23. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 року № 1877-ІV. Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1877-15 (дата звернення: 05.11.2019).
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
45-53
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ