ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: туристична індустрія, туристичні потоки, державне регулювання, антикризове регулювання, циклічність економіки, туристична галузь, туристичний потенціал

Анотація

У статті визначено, що економічний розвиток будь-якої держави як складної соціально-економічної системи в сучасних умовах супроводжується високим рівнем нестабільності внутрішнього і зовнішнього середовища, що актуалізує питання забезпечення стійкості національної економіки. Доведено необхідність дослідження особливостей функціонування туристичної сфери та механізму забезпечення ефективності її функціонування в умовах циклічності економіки в Україні. Виявлено, що провідні країни світу розробили механізми антикризового державного регулювання туристичної сфери на різних фазах економічного циклу, що дає змогу створити умови для ефективного функціонування та розвитку відповідної галузі, а також сформували необхідні умови розвитку реального сектору економіки. Обґрунтовано доцільність запровадження механізму державного регулювання розвитку туристичної сфери в умовах циклічності економіки під час розв’язання проблем сталого розвитку держави і забезпечення ефективного функціонування секторів економіки на основі системного підходу.

Посилання


1. Алексєєва Т.І., Соколовська А.С. Вплив глобальних факторів на розвиток туризму в Україні. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 44–47.
2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. Москва : Финансы и статистика, 2003. 176 с.
3. Вишневська О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі : монографія. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. 296 с.
4. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.08.2019).
5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма : учебное пособие. Минск : БГЭУ, 1999. 53 с.
6. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. URL: http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_1.htm (дата звернення: 20.08.2019).
7. Любицева О.О. Рынок туристических услуг (геопросторовые аспекты). Киев : Альтерпрес, 2002. 436 с.
8. Писаревський І.М., Погасій С.О., Поколодна М.М. Організація туризму : підручник. Харків : ХНАМГ, 2008. 64 с.
9. Роговий А.В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія. Київ : Кондор-видавництво, 2017. 374 с.
10. Забаштанський М.М. Концесійні відносин: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія. Київ : Кондор-видавництво, 2016. 382 с.
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
41-45
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ