ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: РІВЕНЬ, ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ

Ключові слова: сільські території, регіональний розвиток, індекс розвитку інфраструктури, економіка

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблематики рівня розвитку інфраструктури Вінницької області та розробленню практичних рекомендацій щодо вдосконалення її використання. Формування адекватної ринку інфраструктури є однією з найважливіших та необхідних умов трансформації економічних відносин в області. Підкреслюється, що інфраструктура відіграє ключову роль у розвитку економіки Вінницької області, оскільки її існування пов'язане зі станом продуктивних сил та територіальним розподілом праці, а також ефективністю функціонування сфери матеріального виробництва. Інфраструктурна організація регіональної економіки залежить, з одного боку, від темпів модернізації, а з іншого – від самого постачальника економічного зростання. Запропоновано, що перспективою розвитку інфраструктурного індексу загалом є створення у регіоні великої кількості об’єднаних територіальних громад відповідно до Перспективного плану формування територій громад Вінницької області. Як результат, можна буде розраховувати на залучення значної кількості коштів Державного фонду регіонального розвитку як цільової субвенції на розвиток інфраструктури новостворених об’єднаних громад.

Посилання


1. Балдинюк В.М. Державне регулювання розвитку сільських територій адміністративного району : автореф. дис. … кандидата наук з державного управління. Київ. 2012. 23 с.
2. Богданов Д.С. Інфраструктурний розвиток сільських територій. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 92–95.
3. Бондаренко В.М. Ресурсний потенціал регіону: методологія формування та перспективи використання : монографія. Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. 400 с.
4. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць та ін. Економіка України. 2011. № 12. С. 8–10.
5. Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4(32). С. 19–30.
6. Збарський В.К. Соціальна інфраструктура села як фактор відтворення робочої сили. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. Вип. 154. Ч. 1. С. 152–160.
7. Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації. Аналітичне дослідження / ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», Фонд імені Фрідріха Еберта. Київ, 2017. 108 с.
8. Офіційний сайт Вінницької обласної адміністрації. Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку Вінницької області за 2018 рік. 116 с. URL: http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/17721-informatsiia-pro-vykonannia-prohramy-ekonomichnoho-i-sotsialnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-za-2018-rik (дата звернення: 20.07.2019).
9. Панасюк О.Ю. Особливості управління соціально-економічним розвитком сільських територій : дис. … к.е.н. : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» ; Університет економіки та права «КРОК». Київ, 2016.
10. Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики. Аналітичний звіт. URL: https://surdp.eu/uploads/files/Analytical_Report_Main_part_UA.pdf (дата звернення: 21.08.2019).
11. Стегней М.І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 3(141). С. 125–133.
12. Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова редакція). URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/02/Strategiya-Vinnichchini-2020.pdf (дата звернення: 10.08.2019).
13. Tomashuk I.V. Problems and prospects of management development of rural territories. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. № 5. Р. 214–220. doi: 10.30525/2256-0742/2017-3-5-214-220
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
82-89
Розділ
СЕКЦІЯ 3 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА