ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ

Ключові слова: людський капітал, малі підприємства, підприємницька компетенція, структура підприємницької компетентності

Анотація

У статті здійснено дослідження поняття «людський капітал» та  умовно розділено дану дефініцію на дві групи. До першої групи входять визначення, які відображають сутність людського капіталу у вузькому сенсі як сукупність знань, друга група визначень характеризує більш загальний підхід до поняття людського капіталу. Проаналізовано основні показники розвитку малого підприємництва в Полтавському регіоні та визначено взаємозв’язок розвитку малих підприємств регіонів та людського капіталу. З’ясовано, що сучасні науковці не визначають значення підприємницької компетенції як складника людського капіталу. Запропоновано структуру підприємницької компетентності. Розроблено заходи та пропозиції щодо поліпшення якості людського капіталу з урахуванням формування підприємницької компетентності.

Посилання


1. Беккер Г. Человеческое поведение: Экономический поход / под ред. Р.И. Капелюшникова. Москва : ГУ ВШЭ, 2003. 671 с.
2. Білова Ю.А. Поняття та структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців економічного профілю. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2013. Вип. 7. С. 15–17.
3. Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання. Економіка України. 2003. № 7(500). С. 48–53.
4. Волгин Н.А. Экономика труда : учебниое пособие / под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. Москва : Экзамен. 2006. 167 с.
5. Гавриленко Ю.М., Дудко А.В. Поняття «підприємницька компетентність»: педагогічний контекст і регіональний аспект». Проблеми сучасної педагогічної освіти. 2017. № 54–1. С. 74–82.
6. Голикова Н.В. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 ; Інститут економічного прогнозування, 2004. 28 c.
7. Головай Н.Б. Людський капітал в обліково-аналітичній системі підприємства. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції : тези доповідей конф., м. Київ, 20–22 квітня 2005 р. Київ, 2005. С. 96–98.
8. Головінов О.М. Людський капітал у системі виробничих відносин : монографія. Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. 161 с.
9. Головко Л.С. Людський капітал як ресурс економічного розвитку. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1. С. 122–127.
10. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ, 2001. 254 с.
11. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 19.08.2019).
12. Дорожня карта розвитку підприємництва в Україні: 2015–2017 роки. Київ : Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2014. 20 с.
13. Корогодин И.Т. Экономическая теория труда : учебное пособие. Москва : Экономика, 2015. 239 с.
14 Корчагин Ю. Человеческий капитал – интенсивный социально-экономический фактор развития личности, экономики, общества и государственности. Москва, 2011.
15. Куценко В.І., Євтушенко Г.І. Людський капітал як фактор соціального захисту населення: проблеми зміцнення. Зайнятість та ринок праці. 1999. № 10. С. 136–145.
16. Ларіна Я.С. Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації : монографія. Київ : Академія, 2012. 248 с.
17. Лукьянченко Н.Д., Муромец Н.Е. Инвестиционная поддержка качества персонала предприятия. Донецк : Лебедь, 2003. 178 с.
18. Мещеряков Д.А. Компетентность субъектов предпринимательской деятельности : дис. … док. экон. наук. : 08.00.01. Воронеж, 1999. 259 с.
19. Проценко О. Підприємницькі уміння як складник життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 30(83). С. 298–301.
20. Рожков Г.В. Генезис инновационной экономики в России. Москва : Макс Пресс, 2009. 888 с.
21. Серебренникова Е.А. Проблема формирования понятия «предпринимательская компетенция». Педагогика и психология. 2015. Вып. 12(5). С. 144–151.
22. Скоблякова И.В. Воспроизводство индивидуального и общественного человеческого капитала в постиндустриальной экономике : автореф. … дис. д-ра экон. наук : 08.00.01. Орел, 2008.
23. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика / пер. с англ. со 2-го изд. Москва : Дело, 1998. 864 с.
24. DeSeCo. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program – OECD (Draft). URL: http://www.deseco.admin.ch/ (дата звернення: 19.08.2019).
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
63-68
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ