ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: туристична індустрія, туристичні потоки, рекреаційні ресурси, туристична галузь, туристичний потенціал

Анотація

У статті визначено роль туристичної індустрії України у забезпеченні розвитку національної економіки країни у сучасних умовах. Систематизовано виклики та загрози функціонуванню туристичної індустрії, а також обґрунтовано наявність причинно-наслідкового зв’язку їх виникнення з відсутністю чітких стратегічних планів розбудови вітчизняної економіки. Доведено, що низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних туристичних продуктів зумовлений недостатнім рівнем інфраструктурного забезпечення туристичної галузі, обтяженого високим рівнем технічного та морального зносу. Виявлено наявність значного взаємозв’язку між тенденціями розвитку туристичної індустрії та загальним економічним розвитком світової та національної економік. Формалізовано вплив вхідних та вихідних туристичних потоків на відновлення людського ресурсу, стан туристичної галузі та розвиток національної економіки.

Посилання


1. Алексєєва Т.І., Соколовська А.С. Вплив глобальних факторів на розвиток туризму в Україні. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 44–47.
2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. Москва : Финансы и статистика, 2003. 176 с.
3. Вишневська О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі : монографія. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. 296 с.
4. География мирового хозяйства : учебное пособие / А.П. Голиков и др. ; под ред. А.П. Голикова. Киев : Центр учебной литературы, 2008. 212 с.
5. Глобалізація і безпека розвитку : монографія / О.Г. Білорус та ін. ; кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. Київ : КНЕУ, 2001. 733 с.
6. Гончаренко Н.І., Скляренко Я. Теоретико-методологічні основи дослідження туристичної політики Європейського Союзу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2017. Вип. 6. С. 161–166.
7. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.08.2019).
8. Забаштанський М.М. Концесійні відносин: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія. Київ : Кондор-видавництво, 2016. 382 с.
9. Любицева О.О. Рынок туристических услуг (геопросторовые аспекты). Киев : Альтерпрес, 2002. 436 с.
10. Роговий А.В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія. Київ : Кондор-видавництво, 2017. 374 с.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
19-23
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ