ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ЧАСТИНА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

  • А.В. Тирінов
Ключові слова: бюджетування, організація, бюджет, управлінський облік, планування

Анотація

Статтю присвячено вивченню особливостей організації бюджетування на підприємстві. Досліджено переваги та проблеми бюджетування, визначено завдання, які повинні виконуватися завдяки організованій системі бюджетування. Наведено етапи організації бюджетування на підприємстві, зауважено про важливість урахування стратегічних цілей під час розроблення бюджетів, необхідність створення робочої групи з приводу бюджетування, можливість передавати процес розроблення та складання бюджетів на аутсорсинг, а також представлено наявність нового циклу у разі внесення змін до бюджетів. Зроблено висновок, що бюджетування дає змогу підвищити результативність діяльності та мотивувати працівників на виконання бюджетів завдяки фінансовому плануванню і прогнозуванню ризиків.

Посилання


1. Пожуєва Т.О. Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств. Вісник економічної науки України. 2017. № 1. С. 73–77.
2. Ткаченко А.М. Бюджетування – ефективний засіб попередження впливу кризових явищ. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_3_005.pdf (дата звернення: 11.03.2019).
3. Фісуненко П.А. Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством. Молодий вчений. 2016. № 5. С. 178–181.
4. Рудик Н.І. Розвиток бюджетування як маркетингової управлінської технології. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 392–395.
5. Волковська Я.В. Управлінський облік витрат операційної діяльності підприємств готельно-ресторанного комплексу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця, Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. Харків, 2018. 395 с.
6. Лисьонкова Н.М. Основи бюджетування на підприємстві. Комунальне господарство міст. 2011. № 100. С. 220–226.
7. Пар’єва О.О. Сутність процесу бюджетування і елементи його структури.
Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України», 16–20 травня 2016 р. С. 71–74. URL: https://economics.opu.ua/files/science/oblik/2016/71.pdf (дата звернення: 11.03.2019).
8. Мілінчук О.В. Організаційний механізм управління бюджетуванням на підприємстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2008. № 628. С. 580–586.
9. Іщенко Н.А. Організація бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2011. Вип. 19. С. 253–257.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
149-152
Розділ
СЕКЦІЯ 6 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ