ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Г.Г. Чмерук
  • О.О. Стороженко
Ключові слова: фінансові відносини, трансформація, трансформація фінансових відносин суб’єктів господарювання, циклічність, фази життєвого циклу, глобалізація, організаційні зміни, технологічні революції

Анотація

Стаття розкриває сутність поняття «трансформація фінансових відносин суб’єктів господарювання» через аналіз дефініцій «фінансові відносини суб’єктів господарювання» та «трансформація». Проведений аналіз наукових публікацій свідчить, що поняття «трансформація фінансових відносин» в економічній літературі майже не зустрічається або використовується вітчизняними науковцями без розкриття її економічної сутності. Більш розповсюдженим є поняття «трансформація економічної системи». У нашому дослідженні розкрито зміст поняття «трансформація фінансових відносин суб’єктів господарювання», проаналізовано основні цілі такої трансформації. Основними передумовами трансформації фінансових відносин господарюючих суб’єктів уважаємо: циклічний характер розвитку всіх економічних систем, зміну фаз життєвого циклу підприємств, глобалізаційні процеси в економіці, зміни в законодавчих актах, організаційні зміни та технологічні революції.

Посилання


1. Черничко Т.В. Формування фінансових відносин в умовах еволюційних трансформаційних змін в економічній системі України. Регіональна економіка. 2011. № 3. С. 105–113.
2. Івченко Є.А. Трансформація як поняття та підходи до його розуміння в економічному контексті. Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (дата звернення: 02.03.2019).
3. Дискин И. Российская модель социальной трансформации. Рro et Contra. 1999. Т. 4. № 3. С. 5–40.
4. Економічні системи : монографія. Т. 1 / за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башняніна. Львів : Львів. комерц. акад, 2006. 484 с.
5. Жиляєв І.Б. Регіональні трансформаційні соціально-економічні системи в умовах платіжної кризи : автореф. дис. … докт. екон. наук : спец. 08.00.05. Харків, 2007. 28 с.
6. Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації : автореф. дис. … докт. екон. наук : спец. 08.00.01. Київ, 2009. 39 с.
7. Гражевська Н.І. Еволюція сучасних економічних систем : навчальний посібник. Київ : Знання, 2011. 287 с.
8. Економічна енциклопедія : у 3-х т. / за ред. Б.Д. Гаврилишина, С.В. Мочерного. Київ : Акад. нар. госп-ва, 2002. 952 с.
9. Поченчук Г.М. Закономірності трансформаційних процесів національної економіки. Економічний аналіз. 2014. Т. 16. № 1. С. 123–129.
10. Петришина Н.В. Проблеми трансформації економіки України. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18 «Економіка і право». 2014. Вип. 24. С. 31–38.
11. Трансформаційна економіка : навчальний посібник / В.С. Савчук та ін. Київ : КНЕУ, 2006. 612 с.
12. Федулова І.В. Синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку підприємства. Прометей. 2007. Вип. 2. С. 103–107.
13. Кудряшов В.П. Фінанси : навчальний посібник. Херсон : Олді-плюс, 2002. 352 с.
14. Лукіна Ю.В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства. Фінанси України. 2006. № 3. С. 113–118.
15. Лобанова Н.В. Фінансові ресурси підприємства. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2005». Т. 74. Фінансові відносини. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. 84 с.
16. Маюренко С.О. Методика визначення актуальних критеріїв оптимізації фінансових ресурсів підприємства. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2009. № 2(3). С. 174–181.
17. Ткаченко Н.В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансових посередників. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2014. Вип. 26. С. 81–88.
18. Швед Т.В. Вплив глобалізації на розвиток національних підприємств: теоретичні аспекти. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 2(49), Ч. 1. С. 81–89.
19. Гаруст Ю.В. Організаційно-правова структура фінансової системи України за сферами виникнення фінансових відносин. Форум права. 2015. № 5. С. 27–38.
20. Петрова І. Управління змінами : навчальний посібник. Львів : ЗУКЦ, 2008. 66 с.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
129-134
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ