МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ЗМІН

  • Р.В. Грінченко
Ключові слова: зміни, адаптація, механізм, підприємство, методи, моделі, інструменти

Анотація

Застосування науково обґрунтованих методів, моделей та інструментів формування механізму адаптації підприємства до змін створює можливості для підвищення ефективності його подальшого впровадження на підприємстві. Метою статті є теоретико-методичне обґрунтування підходів до застосування методів, моделей та інструментів під час формування механізму адаптації підприємства до змін. У статті розглянуто та деталізовано покроковий алгоритм із можливими варіаціями методів, моделей та інструментів, які можуть застосовуватися підприємством під час формування та впровадження механізму адаптації до змін, який складається із трьох основних блоків: вибір методів аналізу змін; моделювання змін під потреби підприємства; формування інструментарію аналізу змін з урахування прийнятих методів та моделей для аналізу та реагування на зміни підприємством.

Посилання


1. Шевченко Н.Г., Лупан І.В. Моделювання із використанням панельних даних. Наукові записки. Серія «Математичні науки». 2016. Вип. 73. С. 66–79.
2. Балаш В.А., Балаш О.С. Модели линейной регрессии для панельных данных. Москва, 2002. 65 с.
3. Магнус Я.Р. Эконометрика. Москва : Дело, 2000. 400 с.
4. Ратникова Т.А. Анализ панельных данных в пакете «Stata». Москва, 2004. 40 с.
5. Raj B., Baltagi B.H. Panel Data Analysis. By Springer Science & Business Media, 2012. 220 p.
6. Журавльов О.В. Статистичне моделювання інституційних трансформацій з використанням панельних даних. Статистика України. 2017. № 2. С. 13–19.
7. Елисеева И.И. Эконометрика. Москва : Юрайт, 2014. 464 с.
8. Ященко Л.О. Статистичне прогнозування індексу цін виробників харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Статистика України. 2016. № 3. С. 25–31.
9. Янковой А.Г. Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием. Одесса : ОНЭУ ; Ротапринт, 2014. 250 с.
10. Михайлов В.С., Прилипко Ю.І., Шепель К.І. Сезонні коливання та календарні ефекти: окремі проблеми теорії і практики статистичного оцінювання. Статистика України. 2012. № 4. С. 21–26.
11. Калачова І.В., Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрямки розвитку. Статистика України. 2013. № 1. С. 10–16.
12. Запухляк І.Б., Зелінський Г.О., Побігун С.А. Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. C. 204–209.
13. Пащенко О.П. Сучасні методи управління змінами на підприємстві. Вісник ЖДТУ. Серія. «Економічні науки». 2014. № 3(69). С. 170–178.
14. Воронков Д.К. Управління стратегічними змінами щодо інноваційного розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. Т. 3. С. 7–11.
15. Найпак Д.В. Формування алгоритму управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства на основі процесного підходу. Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 2(33). С. 1–11.
16. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків / В.П. Кічор та ін. Львів : Раст-7, 2012. 188 с.
17. Фещур Р.В., Самуляк В.Ю., Шишковський С.В. Непрямий метод оцінювання рівня розвитку підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Украйні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2012. № 727. С. 286–291.
18. Самуляк В.Ю. Класифікація інструментів управління економічним розвитком промислових підприємств. Маркетинг та логістика в системі менеджменту : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 8–10 листопада 2012 р. Львів : Львівська політехніка, 2012. С. 380–382.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
53-58
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ