ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: електропостачальне підприємство, ринок електричної енергії, ціна, ціноутворення, лібералізація ринку, тариф

Анотація

У статті досліджено специфіку функціонування ринку електричної енергії в Україні. Класифіковано фактори впливу як внутрішні та зовнішні. Розглянуто структуру тарифу на послуги постачальників універсальних послуг. Досліджено механізм формування витрат та принципи визначення його ключових складових: операційні витрати пов’язані з наданням універсальних послуг електропостачальником; матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування єдиного соціального внеску; амортизація; розрахунок розміру інших операційних витрат. Визначено та проаналізовано особливості зовнішніх факторів впливу на ринку електричної енергії, серед яких: державне регулювання; стан ринку та попит; конкуренція; поведінка споживачів. Доведено, що ключовим фактором впливу на ціноутворення є державне регулювання.

Посилання


1. Методика розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, затверджена постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1176.
2. Офіційний сайт НКРЕКП. URL: https://www.nerc.gov.ua/ (дата звернення: 09.03.2024).
3. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (дата звернення: 09.03.2024).
4. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ : Port-Royal, 2001. 590 с.
5. Бланк І.О., Ситник Г.В., Андрієць В.С. Управління фінансами підприємств : підручник, 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 792 с.
6. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2012. 354 с.
7. Редченко К.І. Ціноутворення в сучасних умовах. Збірник науково-технічних праць. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.4. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_4/222_Redczenko_19_4.pdf (дата звернення: 09.03.2024).
8. Офіційний сайт НЕК «Укренерго». URL: https://ua.energy/ (дата звернення: 09.03.2024).
Опубліковано
2024-03-29
Сторінки
41-47
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ