ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: фінансові ресурси, фінансове забезпечення, інновації, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інноваційний розвиток, фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств, конкурентоспроможність

Анотація

У статті представлено сучасні тренди наукових розвідок щодо трактування економічного змісту, сутнісного наповнення, ролі та значення фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Проаналізовано різноманітність поглядів та систему підходів щодо теоретичних засад фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Стан інноваційної спроможності підприємств та умови функціонування галузей мають вирішальне значення для формування та реалізації інноваційного потенціалу підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможного розвитку. Трансформаційні перетворення, що відбуваються на рівні глобальної економіки вимагають нових, неординарних рішень та підходів щодо забезпечення переваг у конкурентному змаганні на світовому ринку. Для цього необхідною мовою є забезпечення високого рівня інтелектуалізації як управління, так і процесів відтворення. Виявлено наявні тенденції розуміння ролі фінансових ресурсів у фінансовій діяльності підприємств та їх значення у забезпечення інноваційного поступу національної економіки. Узагальнено теоретичні засади фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств та доповнено понятійно-категоріальний апарат економічних категорій «фінансові ресурси підприємств» та «фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств». Впровадження інноваційних технологій та сучасних бізнес-моделей, які уможливлюють інноваційний прорив та сталий розвиток підприємств – головні тренди інноваційного розвитку національної економіки, які забезпечать зростання її конкурентоспроможності. Тобто досягнення високого рівня інноваційності та забезпечення на цій основі зростання конкурентних позицій на світовому ринку є стратегічним курсом національної економіки, який потребує відповідної системи фінансового забезпечення. Обґрунтовано, що фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств є багатофакторним системним процесом, який корелює зі світовим трендом інноваційних засад сталого економічного розвитку на мікро- макро- та мезорівнях світової економіки.

Посилання


1. Стецюк П.А. Теорія і практика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. 386 с.
2. Гудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 578 с.
3. Зеліско І.М. Управління фінансовим забезпеченням діяльності аграрних холдингів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 7–10.
4. Ільчук В.П., Шпомер Т.О. Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств реального сектора економіки. Проблеми економіки. 2018. № 2. С. 310–316.
5. Першко Л.О. До питання створення механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Луганськ : Вид-во ЛНАУ, 2004. № 37 (49). С. 99–103.
6. Юрій С.І., Демянишин В.Г., Буздуган Я.М. Антологія бюджетного механізму : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2001. 250 с.
7. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) : навч. посіб. Тернопіль : Астон, 2002. 212 с.
8. Близнюк О.П., Лачкова Л.І., Оспіщев В.І. та ін. Фінанси: [навч. посіб.] / за ред. І.В. Оспіщева. Київ : Знання, 2006. 415 с.
9. Москаль О.І. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Чернівецької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 / Ін-т аграр. економіки УААН. Київ, 2001. 18 с.
10. Романенко О.Р. Фінанси : підручник. Київ : Центр навч. л-ри, 2006. 312 с.
11. Федосов В., Опарін В., Сафонова Л. та ін. Бюджетний менеджмент: підручник / за заг. ред. В. Федосова. Київ : КНЕУ, 2004. 864 с.
12. Погріщук Г.Б. Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.04.01. Тернопіль, 2005. 245 с.
13. Зянько В.В., Стасюк Н.Л., Дун Сіньїн. Сутність та джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності малих підприємств. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 4. С 57–62.
14. Лагутіна К. Фінансовий механізм інноваційної діяльності у корпоративному секторі економіки України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Київ : ВПЦ «Київський університет». 2009. Вип. 112. С. 27–29.
Опубліковано
2024-03-29
Сторінки
19-24
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ